Choose the answer that is nearest in meaning to the printed before it.

02/12/2020 13

Câu Hỏi:
Choose the answer that is nearest in meaning to the printed before it.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Nhận biết: cấu trúc tell sb (not) to V
Công thức: tell + sb + (not) to V: bảo ai làm gì
Đáp án A dùng sai cấu trúc với "say": say + that + clause: nói điều gì
Đáp án B, C dùng sai cấu trúc với "tell".
She told us not to be late again
Tạm dịch:
Cô ấy bảo chúng tôi không được đến trễ nữa.
Đáp án cần chọn là: D
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án:
Công thức: object to something: phản đối điều gì
Tạm dịch:
"John không nên cư xử tệ như thế.", Janet nói.
A. Janet không thích hành vi của John.
B. Janet tức giận với John.
C. Janet không thích John.
D. Janet phản đối hành vi của John.
Đáp án cần chọn là: D
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án:
Công thức: advise + sb + (not) to V: khuyên ai làm gì
Câu A, C dùng sai cấu trúc với "say": say + that + clause: nói điều gì
Câu B dùng sai cấu trúc với "advise".

Tạm dịch:
John khuyên Daisy không cho họ mượn tiền.
Đáp án cần chọn là: D
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án:
Công thức: apologize (to somebody) (for something): xin lỗi ai vì đã làm gì
Tạm dịch:
Anh ấy nói: " Tôi xin lỗi, tôi phải rời đi sớm."
=> Anh xin lỗi vì phải đi sớm.
Đáp án cần chọn là: A
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Đáp án:
say to somebody + speech: nói điều gì
suggest + V.ing: đề nghị làm gì
advise + somebody + to V: khuyên ai làm gì
recommend + V.ing: đề nghị làm gì
=> I advised him to sell that old motorbike.

Tạm dịch:
Tôi khuyên anh ta nên bán chiếc xe máy cũ đó.
Đáp án cần chọn là: C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X