Choose one word in each group that has the underlined part pronounced

02/12/2020 36

Câu Hỏi:
Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án:
scatter /ˈskætə(r)/
nature /ˈneɪtʃə(r)/
danger /ˈdeɪndʒə(r)/
race /reɪs/
Câu A âm "a" được phát âm là /æ/, còn lại là /eɪ/
Đáp án cần chọn là: A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X