Chọn nhận định sai. Dòng điện trong mạch có cường độ lớn, khi đó:

26/11/2020 41

Câu Hỏi:
Chọn nhận định sai. Dòng điện trong mạch có cường độ lớn, khi đó:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X