Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 12: Độ to của âm

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 7 bài 12 - Độ to của âm có đáp án

Câu 1. Âm phát ra nhỏ hơn khi nào?

A. Khi biên độ dao động lớn hơn

B. Khi biên độ dao động nhỏ hơn

C. Khi tần số dao động lớn hơn

D. Khi tần số dao động nhỏ hơn

Câu 2. Âm phát ra càng to khi

A. nguồn âm có kích thước càng lớn

B. nguồn âm dao động càng mạnh.

C. nguồn âm dao động càng nhanh.

D. nguồn âm có khối lượng càng lớn.

Câu 4. Khi truyền đi xa, đại lượng nào sau đây của âm đã thay đổi?

A. Biên độ và tần số dao động của âm.

B. Tần số dao động của âm.

C. Vận tốc truyền âm.

D. Biên độ dao động của âm.

Câu 5. Biên độ dao động của vật là:

A. số dao động vật thực hiện được trong 1 giây.

B. khoảng cách lớn nhất giữa hai vị trí mà vật dao động thực hiện được.

C. đại lượng đặc trưng cho mức độ cao, thấp của âm.

D. độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng.

Câu 6. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất khi quan sát dao động một dây đàn?

A. Dây đàn càng dài, âm phát ra càng cao.

B. Dây đàn càng to, âm phát ra càng cao.

C. Biên độ dao động của dây đàn càng lớn thì âm phát ra càng to.

D. dây đàn càng căng, âm phát ra càng to.

Câu 9. Khi biên độ dao động càng lớn thì:

A. âm phát ra càng to

B. âm phát ra càng nhỏ

C. âm càng bổng

D. âm càng trầm.

Câu 10. Dùng búa cao su gõ nhẹ vào một âm thoa thì nghe được âm do âm thoa dao động và phát ra âm thanh. Hãy chọn câu kết luận đúng sau:

A. Gõ càng mạnh âm thanh phát ra càng to.

B. Gõ càng nhiều âm thanh phát ra càng to.

C. Gõ càng mạnh âm thanh phát ra càng cao.

D. Âm thanh phát ra càng to khi âm thoa càng lớn.

Câu 11. Chọn câu trả lời đúng:

A. Những âm thanh vượt quá ngưỡng đau là những âm thanh mà tai của con người không nghe được

B. Siêu âm là loại âm thanh có tần số rất lớn do đó nó là loại âm thanh vượt quá ngưỡng đau

C. Ngưỡng đau là ngưỡng mà nếu âm thanh có độ to vượt qua ngưỡng đó sẽ làm tai người nghe đau nhức

D. Cả ba câu trên đều đúng

Câu 12. Chọn câu trả lời sai:

A. Những âm thanh vượt quá ngưỡng đau là những âm thanh mà tai của con người vẫn có thể nghe được

B. Siêu âm là loại âm thanh có tần số rất lớn do đó nó là loại âm thanh vượt quá ngưỡng đau

C. Ngưỡng đau là ngưỡng mà nếu âm thanh có độ to vượt qua ngưỡng đó sẽ làm tai người nghe đau nhức

D. Ngưỡng đau có thể làm điếc tai là 130dB

Câu 13. Chọn câu trả lời đúng.
Tại sao khi dùng dùi gõ mạnh lên mặt trống ta sẽ nghe to hơn?

A. Vì đánh mạnh làm cho tần số dao động của mặt trống tăng

B. Vì đánh mạnh làm cho tần số dao động của mặt trống giảm

C. Vì đánh mạnh làm cho biên độ dao động của mặt trống tăng

D. Vì đánh mạnh làm cho biên độ dao động của mặt trống giảm

Câu 14. Làm thế nào để có tiếng trống vừa cao vừa to?

A. Kéo căng mặt trống

B. Gõ mạnh vào mặt trống

C. Làm đồng thời A và B

D. Tất cả đều sai

Câu 15. Khi truyền đi xa, đại lượng nào sau đây thay đổi?

A. Vận tốc truyền âm

B. Tần số dao động âm

C. Biên độ dao động âm

D. Cả ba đại lượng trên

Câu 16. Chọn câu trả lời đúng:

A. Khi truyền đi xa, vận tốc truyền âm thay đổi.

B. Khi truyền đi xa, tần số âm không đổi.

C. Khi truyền đi xa, biên độ âm không đổi.

D. Tất cả đều sai.

Câu 17. Chọn câu trả lời sai.

A. Biên độ dao động của dây đàn càng lớn thì âm phát ra càng to

B. Cùng một động tác gảy đàn như nhau, dây đàn càng căng thì âm phát ra càng cao và ngược lại

C. Không thể thay đổi độ to của âm phát ra khi đánh trên một dây đàn

D. Khi gảy đàn ở các dây khác nhau thì chúng ta có thể nghe được các âm khác nhau

Câu 18. Chọn câu trả lời đúng.

A. Biên độ dao động của dây đàn càng lớn thì âm phát ra càng bổng

B. Cùng một động tác gảy đàn như nhau, dây đàn càng căng thì âm phát ra càng cao và ngược lại

C. Không thể thay đổi độ to của âm phát ra khi đánh trên một dây đàn

D. Khi gảy đàn ở các dây khác nhau thì chúng ta có thể nghe được các âm giống nhau

Câu 19. Câu phát biểu nào đúng?

A. Biên độ dao động càng lớn, âm phát ra càng to

B. Đơn vị đo độ to của âm là dexiben (dB)

C. Dao động càng yếu âm phát ra càng nhỏ

D. Tất cả đều đúng

Câu 20. Âm phát ra càng to khi nguồn âm..............

A. Có kích thước càng lớn

B. Dao động mạnh

C. Dao động càng nhanh

D. Có khối lượng càng lớn

Câu 21. Vật phát ra âm to hơn khi nào?

A. Khi vật dao động nhanh hơn

B. Khi vật dao động mạnh hơn

C. Khi vật dao động lớn hơn

D. Tất cả các trường hợp trên

Câu 22. Yếu tố nào quyết định độ to của âm?

A. Biên độ dao động âm

B. Tần số và biên độ dao động âm

C. Biên độ và thời gian dao động âm

D. Tất cả các yếu tố trên

Câu 23. Yếu tố nào quyết định độ to của âm?

A. Biên độ dao động âm

B. Tần số và biên độ dao động âm

C. Biên độ và thời gian dao động âm

D. Tất cả các yếu tố trên

Câu 24. Các vật phát âm có số liệu như sau âm nào sẽ trầm và to?

A. 50Hz- 100dB

B. 100Hz- 50dB

C. 50Hz- 50dB

D. 100Hz- 100dB

Câu 26. Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây

A. Tần số là thời gian vật thực hiện được 10 dao động

B. Tần số là số dao động vật thực hiện trong thời gian 2 ngày

C. Tần số là thời gian vật thực hiện được 1 dao động

D. Tần số là số dao động vật thực hiện trong thời gian 1 giây

Câu 27. Đơn vị của tần số là

A. Héc (Hz)

B. Giây (s)

C. Mét trên giây (m/s)

D. Ben (B)

Câu 31. Có hai con lắc, trong cùng một khoảng thời gian con lắc thứ nhất thực hiện được 10 dao động, con lắc thứ hai thực hiện được 15 dao động. Tần số dao động của con lắc nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần ?

A. Tần số dao động của con lắc thứ nhất lớn hơn và lớn hơn 1,5 lần

B. Tần số dao động của con lắc thứ hai lớn hơn và lớn hơn 1,5 lần.

C. Tần số dao động của con lắc thứ nhất lớn hơn và lớn hơn 3 lần

D. Tần số dao động của con lắc thứ hai lớn hơn và lớn hơn 3 lần

Câu 32. Người ta đo được tần số dao động của một số dao động như sau:
Hãy xác định dao động nào có tần số lớn nhất ?

A. Vật dao động có tần số 100 Hz

B. Trong một giây vật dao động được 70 dao động

C. Vật dao động có tần số 200Hz

D. Trong một phút vật dao động 1500 dao động

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 12: Độ to của âm

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 17C
Câu 2BCâu 18B
Câu 3CCâu 19D
Câu 4DCâu 20B
Câu 5DCâu 21B
Câu 6CCâu 22A
Câu 7ACâu 23A
Câu 8DCâu 24A
Câu 9ACâu 25B
Câu 10ACâu 26D
Câu 11CCâu 27A
Câu 12BCâu 28B
Câu 13CCâu 29B
Câu 14CCâu 30A
Câu 15CCâu 31B
Câu 16BCâu 32C

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X