Trong 20 giây, một lá thép thực hiện được 2000 dao động, tần số dao động của lá

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Trong 20 giây, một lá thép thực hiện được 2000 dao động, tần số dao động của lá thép là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X