Trong chương trình bảng tính, muốn sắp xếp danh sách dữ liệu theo thứ tự tăng

Xuất bản: 19/11/2020 - Cập nhật: 19/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Trong chương trình bảng tính, muốn sắp xếp danh sách dữ liệu theo thứ tự tăng (giảm), ta thực hiện:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C


Trong chương trình bảng tính, muốn sắp xếp danh sách dữ liệu theo thứ tự tăng (giảm), ta thực hiện chọn dải lệnh Data và trong nhóm Sort & Filter chọn lệnh hoặc

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 7 mới nhất

X