Trắc nghiệm Sinh 12 bài 9: Quy luật Menđen - Quy luật phân li độc lập

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 9 Sinh học 12 Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập có đáp án

Câu 4. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai AaBbDdEE x aaBBDdee cho đời con có

A. 12 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình

B. 4 loại kiểu gen và 6 loại kiểu hình

C. 12 loại kiểu gen và 8 loại kiểu hình

D. 8 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình

Câu 20. Định luật phân ly độc lập góp phần giải thích hiện tượng

A. Kiểu hình con giống bố mẹ

B. Các gen phân li ngẫu nhiên trong giảm phân và tổ hợp tự do trong thụ tinh

C. Biến dị tổ hợp vô cùng phong phú ở loài giao phối

D. Phân li độc lập của các nhiễm sắc thể

Câu 21. G.Menđen tìm ra qui luật phân li độc lập trên cơ sở nghiên cứu phép lai

A. một tính trạng.

B. nhiều tính trạng.

C. hai hoặc nhiều tính trạng.

D. hai tính trạng.

Câu 22. Cơ sở tế bào học của quy luật phân ly độc lập của Menđen là:

A. Sự phân ly độc lập và tổ hợp tự do của các nhiễm sắc thể.

B. Sự tái tổ hợp của các nhiễm sắc thể tương đồng.

C. Sự phân ly của các nhiễm sắc thể trong giảm phân.

D. Sự phân ly cùng nhau của các nhiễm sắc thể trong cặp tương đồng

Câu 24. Di truyền độc lập là sự di truyền

A. của các cặp tính trạng khác nhau.

B. của các gen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau.

C. của các gen alen nằm trên cặp NST tương đồng.

D. của các cặp tính trạng không phụ thuộc vào nhau.

Câu 25. Điều kiện nghiệm đúng của định luật phân li độc lập của Menđen là

A. Mỗi tính trạng do một cặp gen quy định và nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau.

B. Các gen quy định tính trạng khác nhau cùng nằm trên một cặp NST và di truyền cùng nhau.

C. Xảy ra sự trao đổi chéo giữa các gen tương ứng trên cặp NST kép tương đồng.

D. Các sản phẩm của gen tương tác với nhau và cùng quy định một tính trạng.

Câu 26. Cho biết các gen phân li độc lập và không xảy ra đột biến. Một cây có kiểu gen dị hợp tử về 2 cặp gen tự thụ phấn thu được F1. Khi nói về tỉ lệ các loại kiểu gen, kết luận nào sau đây không đúng?

A. Số cá thể có kiểu gen đồng hợp về 2 cặp gen có tỉ lệ bằng 25% tổng số cá thể được sinh ra.

B. Số cá thể có kiều gen đồng hợp về 1 cặp gen có tỉ lệ bằng số cá thể có kiểu gen dị hợp về 1 cặp gen.

C. Số cá thể có kiểu gen đồng hợp về 2 cặp gen có tỉ lệ bằng số cá thể có kiểu gen dị hợp về 2 cặp gen.

D. Số cá thể có kiểu gen dị hợp về 1 cặp gen có tỉ lệ bằng số cá thể có kiểu gen dị hợp về 2 cặp gen.

Câu 48. Phép lai nào sau đây cho đời con có 3 kiểu gen?

A. AABB x AaBb.

B. AABB x aaBb.

C. AaBB x Aabb.

D. AaBB x aaBb.

đáp án Trắc nghiệm Sinh 12 bài 9: Quy luật Menđen - Quy luật phân li độc lập

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 25B
Câu 2CCâu 26D
Câu 3ACâu 27A
Câu 4ACâu 28C
Câu 5ACâu 29B
Câu 6CCâu 30C
Câu 7DCâu 31B
Câu 8ACâu 32D
Câu 9BCâu 33C
Câu 10ACâu 34C
Câu 11DCâu 35B
Câu 12BCâu 36B
Câu 13BCâu 37A
Câu 14ACâu 38D
Câu 15ACâu 39B
Câu 16CCâu 40D
Câu 17ACâu 41C
Câu 18BCâu 42B
Câu 19BCâu 43C
Câu 20CCâu 44D
Câu 21ACâu 45C
Câu 22ACâu 46C
Câu 23BCâu 47A
Câu 24BCâu 48C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X