Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí

17/09/2020 299

Câu Hỏi:
Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai AaBbDdEE x aaBBDdee cho đời con có
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai AaBbDdEE x aaBBDdee cho đời con có 12 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình

Tách riêng từng cặp tính trạng để tính kiểu gen, kiểu hình

Số loại kiểu gen là: 2 . 2 . 3 . 1 = 12

Số loại kiểu hình là: 2 . 1 . 2 . 1 = 4

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X