Ở một loài động vật, xét phép lai ♂AABBDD x ♀aaBbdd. Trong quá trình giảm phân

Xuất bản: 17/09/2020 - Cập nhật: 17/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Ở một loài động vật, xét phép lai ♂AABBDD x ♀aaBbdd. Trong quá trình giảm phân của cơ thể cái, ở một số tế bào, cặp NST mang cặp gen Bb không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường. Cơ thể đực giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, đời con có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen về các gen trên?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Ở một loài động vật, xét phép lai ♂AABBDD x ♀aaBbdd. Trong quá trình giảm phân của cơ thể cái, ở một số tế bào, cặp NST mang cặp gen Bb không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường. Cơ thể đực giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, đời con có tối đa 4 loại kiểu gen về các gen trên

Xét riêng từng cặp tính trạng:

P: BB x Bb

G: B Bb, O, B, b

F1: BBb, BO, BB, Bb

Số kiểu gen tối đa là: 4 . 1 . 1 = 4

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X