Cho biết các gen phân li độc lập và không xảy ra đột biến. Một cây có kiểu gen

Xuất bản: 17/09/2020 - Cập nhật: 17/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Cho biết các gen phân li độc lập và không xảy ra đột biến. Một cây có kiểu gen dị hợp tử về 2 cặp gen tự thụ phấn thu được F1. Khi nói về tỉ lệ các loại kiểu gen, kết luận nào sau đây không đúng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Cho biết các gen phân li độc lập và không xảy ra đột biến. Một cây có kiểu gen dị hợp tử về 2 cặp gen tự thụ phấn thu được F1. Khi nói về tỉ lệ các loại kiểu gen, kết luận không đúng là số cá thể có kiểu gen dị hợp về 1 cặp gen có tỉ lệ bằng số cá thể có kiểu gen dị hợp về 2 cặp gen

Giả sử kiểu gen của cây này là AaBb

Cây AaBb tự thụ phấn: AaBb × AaBb → (1AA:2Aa:1aa)(1BB:2Bb:1bb)

Xét các phương án:

A đúng, tỷ lệ đồng hợp: $\frac{2}{4} \times \frac{2}{4}=\frac{1}{4}$

B đúng, hai tỷ kiểu hình này là 1

C đúng, đều bằng $\frac{2}{4} \times \frac{2}{4}=\frac{1}{4}$

D sai, tỷ lệ dị hợp 1 cặp gen: $2 \times \frac{2}{4} \times \frac{2}{4}=\frac{1}{2}$

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X