Trắc nghiệm ôn tập tìm khoảng đơn điệu của hàm số cho trước

Bài tập trắc nghiệm tìm khoảng đơn điệu của hàm số cho trước có đáp án chi tiết giúp các bạn rèn luyện để đạt điểm cao với dạng toán này

Câu 1. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng $(-\infty ;+\infty) ?$

A. $y=\frac{x-1}{x-2}$

B. $y=x^{3}+x$

C. $y=-x^{3}-3 x$

D. $y=\frac{x+1}{x+3}$

Câu 2. Cho hàm số $y=\frac{x-2}{x+1}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty ;+\infty)$

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1 ;+\infty)$

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty ;-1)$

D. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty ;-1)$

Câu 3. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng $(-\infty ;+\infty)$?

A. $y=x^{4}+3 x^{2}$

B. $y=\frac{x-2}{x+1}$.

C. $y=3 x^{3}+3 x-2$

D. $y=2 x^{3}-5 x+1$

Câu 4. Cho hàm số $y=x^{3}-3 x^{2}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng $(0 ; 2)$

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0 ; 2)$

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty ; 0)$

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(2 ;+\infty)$

Câu 5. Hỏi hàm số $y=2 x^{4}+1$ đồng biến trên khoảng nào?

A. $(-\infty ; 0)$.

B. $\left(-\infty ;-\frac{1}{2}\right)$.

C. $(0 ;+\infty)$

D. $\left(-\frac{1}{2} ;+\infty\right)$.

Câu 6. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $f^{\prime}(x)=x^{2}+1, \forall x \in R$ Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1 ;+\infty)$

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1 ; 1)$

C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty ;+\infty)$

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty ; 0)$

Câu 7. Cho hàm số $y=x^{3}-2 x^{2}+x+1$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1 ;+\infty)$

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng $\left(\frac{1}{3} ; 1\right)$

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng $\left(-\infty ; \frac{1}{3}\right)$

D. Hàm số đồng biến trên khoảng $\left(\frac{1}{3} ; 1\right)$

Câu 8. Cho hàm số $y=x^{4}-2 x^{2}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty ;-2)$

B. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1 ; 1)$

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1 ; 1)$

D. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty ;-2)$

Câu 9. Hàm số $y=\frac{2}{x^{2}+1}$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-\infty ;+\infty)$

B. $(0 ;+\infty)$

C. $(-\infty ; 0)$

D. $(-1 ; 1)$

Câu 10. Cho hàm số $y=x^{3}+3 x+2$. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty ; 0)$ và đồng biến trên khoảng $(0 ;+\infty)$

B. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty ; 0)$ và đồng biến trên khoảng $(0 ;+\infty)$

C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty ;+\infty)$

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty ;+\infty)$

Câu 11. Cho hàm số $y=\sqrt{2 x^{2}+1}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng $(0 ;+\infty)$

B. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty ; 0)$

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0 ;+\infty)$

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1 ; 1)$

đáp án Trắc nghiệm ôn tập tìm khoảng đơn điệu của hàm số cho trước

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 7B
Câu 2DCâu 8A
Câu 3CCâu 9B
Câu 4BCâu 10C
Câu 5CCâu 11A
Câu 6C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X