Trắc nghiệm Hóa 8 bài 2 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa 8 bài 24 - Câu hỏi trắc nghiệm bài 24 Hóa 8 Tính chất của oxi có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Khí oxi nặng hơn không khí bao nhiêu lần

A. 1,1 lần

B. 0,55 lần

C. 0,90625 lần

D. 1,8125 lần

Câu 3. Cháy mạnh, sáng chói, không có khói là hiện tượng của phản ứng

A. ${C}+{O}_{2} \overset{t^o}{\rightarrow} {C}{O}_{2}$

B. ${3}{F}{e}+{2}{O}_{2} \overset{t^o}{\rightarrow} {F}{e}_{3}{O}_{4}$

C. ${2}{P}+{5}{O}_{2} \overset{t^o}{\rightarrow} {2}{P}_{2}{O}_{5}$

D. Cả 3 phản ứng trên.

Câu 4. Cháy trong oxi với lửa nhỏ có màu xanh nhạt, cháy trong không khí mãnh liệt hơn là hiện tượng của phản ứng

A. ${2}{S} + {3}{O}_{2} → {2}{S}{O}_{3}$

B. ${S} + {O}_{2} → {S}{O}_{2}$

C. ${P} + {O}_{2} → {P}_{2}{O}_{5}$

D. ${P} + {O}_{2} →{P}_{2}{O}_{3}$

Câu 5. Cháy mạnh trong oxi với ngọn lửa sáng chói, tạo ra khói trắng dày đặc bám vào thành lọ dưới dạng bột hòa tan được nước là phản ứng

A. ${4}{P} + {5}{O}_{2} → {2}{P}_{2}{O}_{5}$

B. ${P} + {O}_{2} → {P}_{2}{O}_{3}$

C. ${S} + {O}_{2} →{S}{O}_{2}$

D. ${2}{Z}{n} + {O}_{2} →{2} {Z}{n}{O}$

Câu 7. Tính chất nào sau đây oxi không có

A. Oxi là chất khí

B. Trong các hợp chất, oxi có hóa trị II

C. Tan nhiều trong nước

D. Nặng hơn không khí

Câu 8. Chọn đáp án đúng

A. Oxi không có khả năng kết hợp với chất hemoglobin trong máu

B. Khí oxi là một đơn chất kim loại rất hoạt động

C. Oxi nặng hơn không khí

D. Oxi có 3 hóa trị

Câu 9. Chọn đáp án đúng

A. ${C}{H}_{4} + {O}_{2} → {2}{C}{O}_{2} + {H}_{2}{O}$

B. ${2}{C}_{2}{H}_{2} +{5}{O}_{2}→ {4}{C}{O}_{2} + {2}{H}_{2}{O}$

C. ${B}{a} + {O}_{2} → {B}{a}{O}$

D. ${2}{K}{C}{l}{O}_{3} → {2}{K}{C}{l} + {O}_{2}$

đáp án Trắc nghiệm Hóa 8 bài 24: Tính chất của oxi

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6C
Câu 2DCâu 7C
Câu 3BCâu 8C
Câu 4BCâu 9B
Câu 5ACâu 10C

Lựu (Tổng hợp)

Các đề khác

X