Trắc nghiệm hóa 11 bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm hóa 11 bài 4 có đáp án chi tiết về các phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li thường gặp.

Câu 4. Phản ứng hóa học nào sau đây có phương trình ion thu gọn là H+ + OH- → H2O

A. HCl + NaOH → H2O + NaCl

B. NaOH + NaHCO3 → H2O + Na2CO3

C. H2SO4 + BaCl2 → 2HCl + BaSO4

D. H2SO4 + Ba(OH)2 → 2H2O + BaSO4

Câu 7. Cho từ từ dung dịch KHSO4 vào lượng dư dung dịch Ca(HCO3)2 thì

A. có sủi bọt khí CO2, có kết tủa trắng CaSO4, trong dung dịch có K2CO3.

B. có sủi bọt khí CO2, có kết tủa trắng CaSO4 và CaCO3, trong dung dịch có KHCO3.

C. có sủi bọt khí CO2, có kết tủa trắng CaSO4, trong dung dịch có KHCO3

D. có sủi bọt khí CO2, có kết tủa trắng CaSO4 và CaCO3, trong dung dịch có KHSO4

Câu 10. Cho dung dịch Fe2(SO4)3 phản ứng với dung dịch Na2CO3 thì sản phẩm tạo ra là:

A. Fe2(CO3)3 , Na2SO4

B. Na2SO4 , CO2 , Fe(OH)3

C. Fe2O3 , CO2 , Na2SO4 , H2O

D. Fe(OH)3 , CO2 , Na2SO4 , H2O

Câu 11. Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết

A. Những ion nào tồn tại trong dung dịch.

B. Nồng độ những ion nào trong dung dịch lớn nhất.

C. Bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li.

D. Không tồn tại phân tử trong dung dịch các chất điện li

Câu 12. Các ion nào sau không thể cùng tồn tại trong một dung dịch

A. Na + , Mg2+ , NO3-, SO42-

B. Ba2+ , Al3+ , Cl-, HSO4-

C. Cu2+ , Fe3+ , SO42- , Cl-

D. K + , Na + , OH-, PO43-

Câu 13. Các ion có thể tồn tại trong cùng một dung dịch là :

A. Na + , NH4 + , SO42- , Cl-

B. Mg2+ , Al3+ , NO3-, CO32-

C. Ag + , Mg2+ , NO3-, Br-

D. Fe2+ , Ag + , NO3-, CH3COO-

đáp án Trắc nghiệm hóa 11 bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 8A
Câu 2DCâu 9D
Câu 3CCâu 10B
Câu 4ACâu 11C
Câu 5ACâu 12B
Câu 6BCâu 13A
Câu 7CCâu 14A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X