Trắc nghiệm hóa 11 bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm hóa 11 bài 4 có đáp án chi tiết về các phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li thường gặp.

Câu 1. Chất nào sau đây không tạo kết tủa khi cho vào dung dịch AgNO3
Câu 2. Cho dung dịch chứa các ion sau : Na+ , Ca2+ , Mg2+ , Ba2+, H+ , NO3- , muốn tách được nhiều cation ra khỏi dung dịch mà không đưa ion lạ vào dung dịch người ta dùng :
Câu 3. Trong các cặp chất sau đây, cặp chất nào cùng tồn tại trong dung dịch ?
Câu 4. Phản ứng hóa học nào sau đây có phương trình ion thu gọn là H+ + OH- → H2O
Câu 5. Cho 26,8 gam hỗn hợp X gồm CaCO3 và MgCO3 vào dung dịch HCl vừa đủ, thoát ra 6,72 lít khí (đktc) và dung dịch Y chứa m gam muối clorua. Giá trị của m là
Câu 6. Cho 47 gam K2O vào m gam dung dịch KOH 14%, thu được dung dịch KOH 21%. Giá trị của m là
Câu 7. Cho từ từ dung dịch KHSO4 vào lượng dư dung dịch Ca(HCO3)2 thì
Câu 8. Hòa tan một hỗn hợp 7,2 gam gồm hai muối sunfat của kim loại A và B vào nước được dung dịch X. Thêm vào dung dịch X môt lượng vừa đủ BaCl2 đã kết tủa ion SO42- , thu được 11,65 gam BaSO4 và dung dịch Y. Tổng khối lượng hai muối clorua trong dung dịch Y là
Câu 9. Cho 1 lít dung dịch gồm Na2CO3 0,1M và (NH4)2CO3 0,25M tác dụng với 43 gam hỗn hợp rắn Y gồm BaCl2 và CaCl2. Sau khi phản ứng kết thúc, thu được 39,7 gam kết tủa. Tỉ lệ khối lượng của BaCl2 trong Y là
Câu 10. Cho dung dịch Fe2(SO4)3 phản ứng với dung dịch Na2CO3 thì sản phẩm tạo ra là:
Câu 11. Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết
Câu 12. Các ion nào sau không thể cùng tồn tại trong một dung dịch
Câu 13. Các ion có thể tồn tại trong cùng một dung dịch là :
Câu 14. Dung dịch X có chứa 0,07 mol Na + , 0,02 mol SO42-, và x mol OH-. Dung dịch Y có chứa ClO4-, NO3-và y mol H + ; tổng số mol ClO4-, NO3-là 0,04 mol. Trộn X và T được 100 ml dung dịch Z. Dung dịch Z có pH (bỏ qua sự điện li của H2O) là :

đáp án Trắc nghiệm hóa 11 bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 8A
Câu 2DCâu 9D
Câu 3CCâu 10B
Câu 4ACâu 11C
Câu 5ACâu 12B
Câu 6BCâu 13A
Câu 7CCâu 14A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X