Dung dịch X có chứa 0,07 mol Na + , 0,02 mol SO42-, và x mol OH-. Dung dịch Y có

Xuất bản: 02/12/2020 - Cập nhật: 02/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Dung dịch X có chứa 0,07 mol Na + , 0,02 mol SO42-, và x mol OH-. Dung dịch Y có chứa ClO4-, NO3-và y mol H + ; tổng số mol ClO4-, NO3-là 0,04 mol. Trộn X và T được 100 ml dung dịch Z. Dung dịch Z có pH (bỏ qua sự điện li của H2O) là :

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Dung dịch Z có pH (bỏ qua sự điện li của H2O) là 1

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X