Hòa tan một hỗn hợp 7,2 gam gồm hai muối sunfat của kim loại A và B vào nước

Xuất bản: 02/12/2020 - Cập nhật: 02/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Hòa tan một hỗn hợp 7,2 gam gồm hai muối sunfat của kim loại A và B vào nước được dung dịch X. Thêm vào dung dịch X môt lượng vừa đủ BaCl2 đã kết tủa ion SO42- , thu được 11,65 gam BaSO4 và dung dịch Y. Tổng khối lượng hai muối clorua trong dung dịch Y là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Tổng khối lượng hai muối clorua trong dung dịch Y là 5,95 gam.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X