Giải đề thi thử tốt nghiệp môn sử 2024 Phan Bội Châu đợt 2

Giải đề thi thử tốt nghiệp môn sử 2024 Phan Bội Châu đợt 2 với có các câu hỏi hay, nhằm rèn luyện cho các học sinh mong muốn có mức điểm khá trở lên.

Câu 1.

Để tạo nên một cơ chế giải quyết các vấn đề về hoà bình, an ninh ở châu Âu, tháng 8-1975, 33 nước châu Âu cùng Mĩ và Canađa kí

Câu 2. Theo quyết định của hội nghị Ianta (2-1945), quốc gia nào sau đây sẽ chiếm đóng Nhật Bản?
Câu 3. Nội dung nào sau đây là một trong những biểu hiện về kinh tế của Mĩ từ năm 1991-2000?
Câu 4. Ngày 2-3-1946, tại kì họp đầu tiên, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thông qua
Câu 5. Đầu thế kỉ XX, tổ chức nào sau đây tiến hành phong trào Đông du?
Câu 6. Trong giai đoạn 1945-1946, để chi viện cho nhân dân Nam Bộ và Nam Trung Bộ tiến hành kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lược, thanh niên miền Bắc đã gia nhập
Câu 7. Cuối năm 1974-đầu năm 1975, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam với phương châm
Câu 8. Một trong những biểu hiện của xu thế toàn cầu hoá là
Câu 9. Việt Nam Quốc dân Đảng chú trọng lấy lực lượng nào sau đây làm chủ lực?
Câu 10. Một trong những chính sách của Xô viết ở Nghệ An-Hà Tĩnh là
Câu 11. Tháng 3-1951, để tăng cường khối đoàn kết trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung, 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia có hoạt động nào sau đây?
Câu 12. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam (1960) thông qua kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ nhất (1961-1965) ở miền Bắc với nhiệm vụ
Câu 13. Từ ngày 15 đến ngày 20-4-1945, Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc Kì quyết định
Câu 14. Trong những năm 1948-1950, Đảng Quốc đại lãnh đạo nhân dân Ấn Độ thực hiện nhiệm vụ
Câu 15. Kì họp đầu tiên của Quốc hội khoá VI nước Việt Nam thống nhất (1976) đã
Câu 16. Trong chiến lược Chiến tranh cục bộ (1965-1968) ở miền Nam Việt Nam, Mĩ có hoạt động nào sau đây?
Câu 17. Trong phong trào Đồng khởi (1960) ở Bến Tre, các Uỷ ban nhân dân tự quản tiến hành
Câu 18. Từ sau Hiệp ước Patơnốt (1884) đến trước khi diễn ra cuộc phản công quân Pháp tại kinh thành Huế (ngày 5-7-1885), phái chủ chiến trong triều đình có hoạt động nào sau đây?
Câu 19. Đến đầu thập kỉ 70 của thế kỉ XX, cường quốc công nghiệp đứng thứ 3 trong thế giới tư bản là
Câu 20. Từ thập kỉ 60-70 của thế kỉ XX, phong trào đấu tranh chống Mĩ và chế độ độc tài thân Mĩ ở Mĩ Latinh đạt được kết quả nào sau đây?
Câu 21. Trong những năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới là
Câu 22. Trong những năm 1919-1925, tiểu tư sản thành lập tổ chức chính trị nào sau đây ở Việt Nam?
Câu 23. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) kết thúc có tác động nào sau đây đến tình hình thế giới?
Câu 24. Trận Đèo Bông Lau (1947) và trận Đoan Hùng (1947) của quân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp có điểm tương đồng nào sau đây?
Câu 25. Từ năm 1951-1973, nội dung nào sau đây không phải là hệ quả của Hiệp ước an ninh Mĩ-Nhật (1951)?
Câu 26. Trong thời gian từ đầu thập niên 90 (của thế kỉ XX) đến năm 2000, một trong những biểu hiện thể hiện bước phát triển mới của ASEAN là
Câu 27. Một trong những biểu hiện chứng tỏ Cách mạng tháng Mười Nga (1917) đã làm thay đổi cục diện của thế giới là
Câu 28. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (2-1930) xác định nội dung nào sau đây của cách mạng Việt Nam?
Câu 29. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng điểm tương đồng của chiến thắng Ấp Bắc (1963) và Vạn Tường (1965) của quân dân miền Nam?
Câu 30. Nhận xét nào sau đây không đúng về hoạt động truyền bá lí luận giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản của Nguyễn Ái Quốc về Việt Nam giai đoạn 1924-1929?
Câu 31. Quá trình hoạt động của Việt Nam Quốc dân đảng không để lại bài học kinh nghiệm nào sau đây cho Cách mạng tháng Tám (1945) ở Việt Nam?
Câu 32. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng nghệ thuật quân sự của quân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ (1954)?
Câu 33. Chủ trương nào sau đây thể hiện bước phát triển của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5-1941) so với Hội nghị Trung ương tháng 11-1939?
Câu 34. Ý nghĩa của chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” (1972) của quân dân miền Bắc là
Câu 35. Nội dung nào sau đây không phải là tác động của cao trào kháng Nhật cứu nước (từ tháng 3 đến giữa tháng 8-1945) ở Việt Nam?
Câu 36. Nhận định nào sau đây phản ánh đúng về thắng lợi của Tổng khởi nghĩa tháng Tám ở Việt Nam?
Câu 37. Nội dung nào sau đây là điểm tương đồng giữa Cách mạng tháng Tám (1945) với chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975)?
Câu 38. Nhận xét nào sau đây không đúng về Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, Tân Việt Cách mạng đảng và Việt Nam Quốc dân đảng?
Câu 39. Yếu tố nào sau đây không tác động đến chủ trương đấu tranh của Đảng Cộng sản Đông Dương trong Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng (7-1936)?
Câu 40. Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 15 (1959) và Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 21 (1973) của Đảng Lao động Việt Nam về cách mạng miền Nam có điểm tương đồng nào sau đây?

đáp án Giải đề thi thử tốt nghiệp môn sử 2024 Phan Bội Châu đợt 2

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 21B
Câu 2ACâu 22D
Câu 3BCâu 23A
Câu 4ACâu 24C
Câu 5ACâu 25D
Câu 6CCâu 26B
Câu 7ACâu 27A
Câu 8BCâu 28A
Câu 9CCâu 29A
Câu 10BCâu 30B
Câu 11ACâu 31D
Câu 12CCâu 32D
Câu 13CCâu 33A
Câu 14DCâu 34D
Câu 15DCâu 35C
Câu 16BCâu 36B
Câu 17ACâu 37A
Câu 18ACâu 38B
Câu 19DCâu 39C
Câu 20CCâu 40D

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X