Bộ câu hỏi VDC ôn thi tốt nghiệp 2024 môn Sử (phần 2)

Bộ câu hỏi VDC ôn thi tốt nghiệp 2024 môn Sử (phần 2) gồm có 50 câu hỏi vận dụng cao được sưu tầm từ đề thi thử của các sở GD, các phòng GD và các trường THPT trên toàn quốc.

Câu 1. Từ thắng lợi của phong trào "Đồng khởi" để lại cho cách mạng miền Nam kinh nghiệm gì?
Câu 2. Điểm giống nhau giữa Chiến tranh lạnh và hai cuộc chiến tranh thế giới đã qua trong thế kỉ XX đã qua là?
Câu 3. Ý kiến nào dưới đây đánh giá không đúng về Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương?
Câu 4. Việt Nam có thể rút ra bài học kinh nghiệm nào dưới đây từ chiến lược kinh tế hướng ngoại của nhóm năm nước sáng lập ASEAN?
Câu 5. Một trong những biểu hiện của vai trò quyết định nhất của cách mạng miền Bắc đối với sự nghiệp chống Mĩ cứu nước ở Việt Nam (1954-1975) là
Câu 6. Thắng lợi tạo ra bước "đột phá" góp phần làm xói mòn trật tự "hai cực" lanta là
Câu 7. Điểm tương đồng trong công cuộc cải cách-mở cửa ở Trung Quốc với công cuộc cải tổ ở Liên Xô và đổi mới đất nước ở Việt Nam là
Câu 8. Bài học kinh nghiệm chủ yếu từ sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản cho các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam là gì?
Câu 9. Việt Nam có thể rút ra bài học kinh nghiệm gì từ sự phát triển kinh tế của Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945)?
Câu 10. Ngày 14/4/2018, Mỹ và đồng minh bắn hơn 100 quả tên lửa vào Siri với lí do quân đội của chính phủ Siri sử dụng vũ khí hóa học ở Duma mặc dù chưa có bằng chứng xác thực. Hành động trên đây của Mĩ và đồng minh Mĩ chứng tỏ
Câu 11. Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương xác định mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam là giữa nhân dân Việt Nam với
Câu 12. Ba loại chiến lược "chiến tranh Đặc Biệt", "chiến tranh Cục Bộ', "Việt Nam hóa Chiến Tranh” của Mĩ ở Việt Nam có điểm gì giống nhau ?
Câu 13. Điểm khác nhau trong một số luận điểm cơ bản của Luận cương chính trị 10/1930 với Cương lĩnh chính trị đầu tiên là gì?
Câu 14. Điểm khác nhau cơ bản giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận cương chính trị của Đảng năm 1930 thể hiện ở
Câu 15. Phong trào cách mạng 1930-1931 và cao trào kháng Nhật cứu nước năm 1945 ở Việt Nam có điểm tương đồng nào dưới đây?
Câu 16. Điểm giống nhau cơ bản giữa "Cương lĩnh chính trị đầu tiên" (đầu năm 1930) với Luận cương chính trị (10/1930)?
Câu 17. Việc kí kết và thi hành Hiệp định Giơnevơ đã tạo ra sự chuyển biến như thế nào đối với cách mạng Việt Nam ngay sau năm 1954?
Câu 18. Hai mươi năm trước ở nơi này
Đảng vạch con đường đánh Nhật - Tây
Lãnh đạo toàn dân ta chiến đấu
Non sông gấm vóc có ngày nay
(Hồ Chí Minh - năm 1961).
Hãy xác định địa danh lịch sử được nhắc đến ở khổ thơ trên.
Câu 19. Yếu tố nào dưới đây đã làm thay đổi sâu sắc "bản đồ chính trị thế giới" sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
Câu 20. Nét tương đồng về sự hình thành và phát triển của Liên minh châu u (EU) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là gì ?
Câu 21. Quyết định nào của hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương lần thứ 8 (5 - 1941) được coi là một điển hình sáng tạo trong việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin về khởi nghĩa vũ trang vào Việt Nam?
Câu 22. Tên mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh thành lập năm 1941 vừa thể hiện nhiệm vụ cách mạng trong nước vừa góp phần thực hiện nhiệm vụ quốc tế vì
Câu 23. Nhận xét nào dưới đây về phong trào cách mạng 1930 -1931 ở Việt Nam là không đúng?
Câu 24. Điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương tháng 5 - 1941 so với Luận cương chính trị tháng 10 - 1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương là chủ trương
Câu 25. Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự thắng lợi của cả hai chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947 và chiến dịch Biên giới thu - đông 1950?
Câu 26. Một trong những bài học kinh nghiệm rút ra từ thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 có thể vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay là
Câu 27. Chỉ ra điểm không phản ánh đúng điểm giống nhau trong các chiến lược chiến tranh mà đế quốc Mĩ tiến hành ở miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975.
Câu 28. Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam và cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga có điểm chung nào sau đây?
Câu 29. Nghệ thuật quân sự trong cuộc chiến đấu chống Pháp của quân dân Việt Nam ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 (1946 - 1947) có nét độc đáo là gì?
Câu 30. Cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 của nhân dân Việt Nam diễn ra
Câu 31. Căn cứ địa cách mạng là nơi cần có những điều kiện thuận lợi, trong đó "nhân hòa" là yếu tố quan trọng nhất. Đâu là yếu tố "nhân hòa" để Nguyễn Ái Quốc chọn Cao Bằng làm nơi xây dựng căn cứ địa vào năm 1941?
Câu 32. Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam và Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga có điểm giống nhau nào sau đây?
Câu 33. Điểm giống nhau về quy mô giữa chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) là gì?
Câu 34. Hạn chế trong chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh đầu thế kỉ XX để lại bài học kinh nghiệm nào sau đây cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở Việt Nam?
Câu 35. Nguyên tắc Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình của liên hợp quốc được Việt Nam vận dụng để giải quyết ấn đề chủ yếu nào của đất nước hiện nay?
Câu 36. Hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành trung đảng (1-1959) đã để lại bài học kinh nghiệm nào sau đây cho Đảng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước?
Câu 37. Trong những năm 1945-1954, để cứu vãn nền hòa bình ở Đông Dương, Đảng,Chính phủ ta thể hiện chí hòa bình thông qua nhiều văn kiện quan trọng,ngoại trừ
Câu 38. Nguyên nhân cơ bản nhất làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta là
Câu 39. Trong thời kỳ đấu tranh chống Mĩ cứu nước, nhân dân Việt Nam luôn thể hiện chân lí
Câu 40. Vì sao sau Hội nghị 15 Ban chấp hành Trung ương Đảng, phong trào cách mạng Việt Nam có chuyển biến cơ bản ?
Câu 41. Nhận xét nào dưới đây là không đúng về cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?
Câu 42. Mục tiêu quan trọng nhất của Mỹ trong chiến lược toàn cầu là
Câu 43. Nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập tự do cho toàn thể dân tộc thì chẳng những quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được." Nội dung trên được trích trong văn kiện của hội nghị nào?
Câu 44. Ý nghĩa lớn nhất đối với cách mạng Việt Nam trong chiến thắng Việt Bắc thu - đông năm 1947 là
Câu 45. Bài học từ việc kí kết Hiệp định Sơ bộ (1946), Giơnevơ (1954) về Đông Dương, Pari(1973) về Việt Nam được vận dụng trong hoạt động ngoại giao hiện nay là
Câu 46. Điểm chung về hoạt động quân sự của quân dân Việt Nam trong các chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947, Biên giới thu - đông năm 1950 và Điện Biên Phủ năm 1954 là có sự kết hợp giữa
Câu 47. Trong những năm 1945-1954, để cứu vãn nền hòa bình ở Đông Dương, Đảng, Chính phủ ta thể hiện chí hòa bình thông qua nhiều văn kiện quan trọng, ngoại trừ
Câu 48. Trong thời kỳ 1954 - 1975, đâu là một trong những nguyên nhân trực tiếp làm cho Việt Nam trở thành nơi diễn ra "sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc"?
Câu 49. Việt Nam có thể rút ra bài học kinh nghiệm nào dưới đây từ chiến lược kinh tế hướng ngoại của nhóm 5 nước sáng lập ASEAN?
Câu 50. Sự kiện nào dưới đây mở ra bước ngoặt mới cho chính sách "đa phương hóa", "đa dạng hóa" quan hệ đối ngoại của Việt Nam?
Câu 51. Điểm khác biệt về phương châm tác chiến của chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) so với chiến dịch Điện Biên Phủ (1954)?
Câu 52. Tính chất chính nghĩa của cuộc kháng chiến biểu hiện ở điểm nào ?
Câu 53. Một trong những bài học kinh nghiệm rút ra từ thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 có thể vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay là
Câu 54. Nhân tố nào không giữ vai trò quyết định sự thành công của Cách mạng tháng Tám 1945?
Câu 55. Đặc điểm nổi bật của phong trào dân tộc, dân chủ ở Việt Nam trong những năm 1919 - 1930 là gì ?
Câu 56. Nội dung nào không phản ánh bài học kinh nghiệm quý báu được rút ra từ thực tế cách mạng nước ta từ năm 1930 đến năm 1975?
Câu 57. Sự thành công trong năm nước sáng lập ASEAN trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, các nước đang phát triển ở Đông Nám Á có thể rút ra bài học nào để hội nhập kinh tế quốc tế?
Câu 58. Cách mạng dân tộc dân chủ (1946 - 1949) ở Trung Quốc và cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam có điểm gì giống nhau?
Câu 59. Trong những năm chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông u lâm vào khủng hoảng, Đảng và Nhà nước Việt Nam cho rằng
Câu 60. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam thành công cho thấy một cuộc khởi nghĩa thành công cần phải có
Câu 61. Mối quan hệ hợp tác của Liên hiệp quốc với Việt Nam hiện nay là:
Câu 62. Một trong những bài học kinh nghiệm rút ra từ thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 có thể vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay là
Câu 63. Bài học kinh nghiệm lớn nhất của Việt Nam trong công tác xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất giai đoạn 1930-1945 là gì?
Câu 64. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954), chính sách nào của Đảng và chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thể hiện sâu sắc quan điểm "lấy khoan thư sức dân làm kế bền gốc, sâu rễ"?
Câu 65. So với chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 với chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 có khác gì về kết quả và ý nghĩa?
Câu 66. Điểm tương đồng giữa nội dung đổi mới ở Việt Nam (từ 12/1986) với chính sách kinh tế mới (NEP -1921) ở nước Nga Xô Viết là
Câu 67. Sự kiện nào chứng tỏ Đảng Cộng sản Đông Dương đã hoàn chỉnh chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng Việt Nam thời kì 1930- 1945?
Câu 68. Thời cơ ngàn năm có một trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 tồn tại trong khoảng thời gian nào?
Câu 69. Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có đoạn: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Đoạn trích trên khẳng định
Câu 70. Nhận xét nào dưới đây là đúng về nhà Nguyễn sau khi kí kết các Hiệp ước 1862, 1874, 1883, 1884 ?
Câu 71. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 là thắng lợi quân sự lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp vì
Câu 72. Nguồn gốc sâu xa chung của cuộc cách mạng công nghiệp thế kỷ XVIII và cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật hiện nay là gì ?
Câu 73. Điểm giống nhau cơ bản giữa Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 (1-1959) và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 21 của BCHTW Đảng Lao động Việt Nam (7-1973) là
Câu 74. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954) đã tác động như thế nào đến tình hình miền Bắc nước ta?
Câu 75. Nhận định nào không đúng khi nói về sự thắng lợi của CM tháng Tám 1945?
Câu 76. Hoạt động nào của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên trực tiếp làm cho phong trào công nhân Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn, trở thành nòng cốt của phong trào dân tộc trong cả nước?
Câu 77. Một luận điểm sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc khi vận dụng lí luận cách mạng vô sản vào hoàn cảnh thực tiễn của các nước thuộc địa là thấy được vai trò của giai cấp
Câu 78. Điểm khác biệt và cũng là nét độc đáo trong hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc so với những người đi trước là ở
Câu 79. Từ sự sụp đổ của Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô có thể rút ra bài học gì cho công cuộc xây dựng chủ xã hội ở các nước trên thế giới?
Câu 80. Trong dòng chảy xuyên suốt của lịch sử nước ta hơn 4000 năm, chân lý và bài học lịch sử lớn nhất mà Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán trong chính sách phát triển đất nước là:
Câu 81. Sự khác biệt lớn nhất giữa Chiến tranh lạnh với các cuộc Chiến tranh thế giới đã qua là
Câu 82.

Khi Trung Quốc đặt giàn khoan 981 ở biển Đông, Việt Nam vận dụng nội dung nào của Hiệp ước Bali 1976 để giải quyết?

đáp án Bộ câu hỏi VDC ôn thi tốt nghiệp 2024 môn Sử (phần 2)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 42A
Câu 2ACâu 43C
Câu 3CCâu 44D
Câu 4BCâu 45C
Câu 5CCâu 46D
Câu 6CCâu 47C
Câu 7DCâu 48D
Câu 8DCâu 49C
Câu 9CCâu 50B
Câu 10DCâu 51A
Câu 11ACâu 52D
Câu 12BCâu 53D
Câu 13DCâu 54A
Câu 14CCâu 55A
Câu 15ACâu 56B
Câu 16CCâu 57B
Câu 17CCâu 58D
Câu 18ACâu 59B
Câu 19CCâu 60D
Câu 20DCâu 61A
Câu 21DCâu 62D
Câu 22BCâu 63B
Câu 23BCâu 64C
Câu 24ACâu 65B
Câu 25BCâu 66B
Câu 26DCâu 67A
Câu 27DCâu 68B
Câu 28ACâu 69A
Câu 29ACâu 70D
Câu 30BCâu 71A
Câu 31CCâu 72D
Câu 32BCâu 73C
Câu 33CCâu 74B
Câu 34DCâu 75A
Câu 35BCâu 76B
Câu 36DCâu 77A
Câu 37BCâu 78A
Câu 38CCâu 79C
Câu 39ACâu 80A
Câu 40CCâu 81B
Câu 41ACâu 82C

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X