Nhận xét nào sau đây không đúng về Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, Tân Việt

Xuất bản: 30/05/2024 - Cập nhật: 30/05/2024 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Nhận xét nào sau đây không đúng về Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, Tân Việt Cách mạng đảng và Việt Nam Quốc dân đảng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X