Biểu hiện của chiến lược toàn cầu Mỹ thực hiện ở Việt Nam trong giai đoạn 1954 - 1975

26/03/2021 345

Câu Hỏi:
Biểu hiện của “chiến lược toàn cầu” Mỹ thực hiện ở Việt Nam trong giai đoạn 1954 - 1975 là:
Câu hỏi trong đề: Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Biểu hiện của “chiến lược toàn cầu” Mỹ thực hiện ở Việt Nam trong giai đoạn 1954 - 1975 là tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan
Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ đề ra "chiến lược toàn cầu" với tham vọng:

A. đem lại hòa bình cho thế giới

B. chống phá các nước xã hội chủ nghĩa

C. làm bá chủ thế giới.

D. chống khủng bố trên toàn thế giới

Mĩ đã có hành động gì để thực hiện “Chiến lược toàn cầu” trong những năm 1945 - 1973 :

A. Tạo áp lực quân sự, buộc các nước tư bản sau chiến tranh phải phục tùng Mĩ.

B. Cùng với Anh, Pháp chiến đấu bảo vệ hệ thống thuộc địa cũ trên thế giới.

C. Kêu gọi các nước tư bản Đồng minh thiết lập nền thống trị của chủ nghĩa thực dân mới ở các nước thế giới thứ ba.

D. Phát động cuộc “Chiến tranh lạnh”, gây ra các cuộc chiến tranh cục bộ, can thiệp vào nội bộ nhiều nước.

Mỹ đề ra chiến lược toàn cầu nhằm:

A. đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân và cộng sản quốc tế.

B. giúp đỡ các nước tư bản phát triển kinh tế.

C. thúc đẩy xu thế toàn cầu hóa.

D. xây dựng một thế giới “đa cực”.

“Chiến tranh đặc biệt“ nằm trong hình thức nào của chiến lược toàn cầu của Mỹ:

A. Phản ứng linh hoạt

B. Ngăn đe thực tế

C. Bên miệng hố chiến tranh

D. Chính sách thực lực

Trong quá trình triển khai chiến lược toàn cầu, Mĩ đã thu được một số kết quả ngoại trừ việc:

A. lôi kéo được nhiều nước đồng minh đi theo và ủng hộ Mĩ

B. ngăn chặn đẩy lùi được CNXH trên phạm vi toàn thế giới

C. làm chậm quá trình giành độc lập của nhiều nước trên thế giới

D. làm cho nhiều nước bị chia cắt trong thời gian dài

Năm 1995, Việt Nam và Mĩ thiết lập quan hệ ngoại giao đã

A. xóa bỏ những khác biệt chính trị giữa hai nước.

B. tạo điều kiện để Việt Nam hòa nhập với thế giới.

C. chính thức chấm dứt thế đối đầu giữa hai nước.

D. tạo cơ sở để Việt Nam bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.

Chiến lược " Việt Nam hóa chiến tranh" của Mĩ ở miền Nam phá sản hoàn toàn khi nào ?

A. 1972 – ta tiến hành cuộc tiến công chiến lược ở Quảng Trị.

B. 1973 – ta và Mĩ ký Hiệp định Pari.

C. 1974 – Miền Bắc hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh phá hoại lần 2

D. 1975 – Ta hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Âm mưu cơ bản của "Chiến tranh đặc biệt" mà Mĩ áp dụng ở miền Nam Việt Nam là gì?

A. Đưa quân chư hầu vào miền Nam Việt Nam.

B. "Dùng người Việt đánh người Việt".

C. Đưa quân Mĩ ào ạt vào miền Nam.

D. Đưa cố vấn Mĩ ào ạt vào miền Nam.

Loại hình chiến tranh nào ở Việt Nam được tiến hành bởi hai đời tổng thống Mĩ?

A. "Chiến tranh đơn phương".

B. "Chiến tranh đặc biệt".

C. "Chiến tranh cục bộ".

D. "Việt Nam hoá" chiến tranh.

"Chiến tranh đặc biệt" nằm trong hình thức nào của chiến lược toàn cầu mà Mĩ đề ra?

A. "Phản ứng linh hoạt".

B. "Ngăn đe thực tế".

C. "Lấp chỗ trống".

D. "Chính sách thực lực".

Chỗ dựa của "Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ ở miền Nam là:

A. Ấp chiến lược.

B. Lực lượng quân đội ngụy.

C. Lực lượng cố vấn Mĩ.

D. Ấp chiến lược và lực lượng quân đội ngụy.

Để thực hiện chiến lược "Chiến tranh đặc biệt", Mĩ đã sử dụng lực lượng nào là chủ yếu?

A. Lực lượng quân đội Sài Gòn.

B. Lực lương quân viễn chinh Mĩ.

C. Lực lượng quân Mĩ và đồng minh.

D. Tất cả các lực lượng trên.

Ý nào sau đây không phải là mục tiêu cơ bản trong "Chiến lược toàn cầu" của Mỹ?

A. Sử dụng khẩu hiệu “Thúc đẩy dân chủ” để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.

B. Thiết lập sự thống trị trên toàn thế giới.

C. Ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên thế giới.

D. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, khống chế các nước đồng minh.

Mĩ đã làm gì để thực hiện “Chiến lược toàn cầu” trong những năm 1945 - 1973 ?

A. Tạo áp lực quân sự, buộc các nước tư bản sau chiến tranh phải phục tùng Mĩ.

B. Cùng với Anh, Pháp chiến đấu bảo vệ hệ thống thuộc địa cũ trên thế giới.

C. Kêu gọi các nước tư bản Đồng minh thiết lập nền thống trị của chủ nghĩa thực dân mới ở các nước thế giới thứ ba.

D. Phát động các nước Tư bản chủ nghĩa tiến hành cuộc “Chiến tranh lạnh”, gây ra các cuộc chiến tranh cục bộ, can thiệp vào nội bộ nhiều nước.

 Chiêu bài mà Mĩ sử dụng để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác được đề ra trong chiến lược toàn cầu "Cam kết và mở rộng" là gì ?

A. Tự do tín ngưỡng.

B. Ủng hộ độc lập dân tộc.

C. Thúc đẩy dân chủ.

D. Chống chủ nghĩa khủng bố.

Mục tiêu nào của Mĩ trong “Chiến lược toàn cầu” được áp dụng sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:

A. Ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới tiêu diệt hoàn toàn chủ nghĩa phát xít.

B. Khống chế, chi phối các nước Tư bản chủ nghĩa khác.

C. Ra sức truy quét, tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố.

D. Khẳng định sức mạnh tuyệt đối của quân đội Mĩ trên toàn cầu.

đề trắc nghiệm lịch sử thi mới nhất

X