Sự kiện nào đánh dấu sự thất bại nặng nề nhất của Mĩ trong việc thực hiện Chiến lược toàn cầu?

26/03/2021 1,717

Câu Hỏi:
Sự kiện nào đánh dấu sự thất bại nặng nề nhất của Mĩ trong việc thực hiện "Chiến lược toàn cầu" ?
Câu hỏi trong đề: Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Sự kiện đánh dấu sự thất bại nặng nề nhất của Mĩ trong việc thực hiện "Chiến lược toàn cầu" là thắng lợi của cách mạng Việt Nam năm 1975.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan
Sau chiến tranh thế giới thứ hai, giới cầm quyền Mĩ đã đề ra “Chiến lược toàn cầu” nhằm:

A. Chống phá các nước XHCN, đẩy lùi phong trào đấu tranh dân tộc và thiết lập sự thống trị trên toàn thế giới.

B. Thúc đẩy nền kinh tế của toàn thế giới phát triển

C. Ứng dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật của Mĩ trên toàn thế giới

D. Thiết lập các khối quân sự và xây dựng căn cứ quân sự ở khắp mọi nơi

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, dựa trên cơ sở nào các đời Tổng thống Mĩ theo đuổi chiến lược toàn cầu :

A. Chủ nghĩa xã hội khủng hoảng trầm trọng.

B. Tiềm lực kinh tế, quân sự, khoa học kĩ thuật.

C. Phong trào giải phóng dân tộc đang suy yếu.

D. Sự ổn định của tình hình chính trị thế giới.

Mĩ đã có hành động gì để thực hiện “Chiến lược toàn cầu” trong những năm 1945 - 1973 :

A. Tạo áp lực quân sự, buộc các nước tư bản sau chiến tranh phải phục tùng Mĩ.

B. Cùng với Anh, Pháp chiến đấu bảo vệ hệ thống thuộc địa cũ trên thế giới.

C. Kêu gọi các nước tư bản Đồng minh thiết lập nền thống trị của chủ nghĩa thực dân mới ở các nước thế giới thứ ba.

D. Phát động cuộc “Chiến tranh lạnh”, gây ra các cuộc chiến tranh cục bộ, can thiệp vào nội bộ nhiều nước.

Biểu hiện của “chiến lược toàn cầu” Mỹ thực hiện ở Việt Nam trong giai đoạn 1954 - 1975 là:

A. Tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam

B. Trừng phạt kinh tế Việt Nam.

C. Lôi kéo Việt Nam tham gia NATO.

D. Giúp đỡ Việt Nam phát triển kinh tế, văn hóa, khoa học.

"Chiến tranh đặc biệt" nằm trong hình thức nào của chiến lược toàn cầu mà Mĩ đề ra?

A. "Phản ứng linh hoạt".

B. "Ngăn đe thực tế".

C. "Lấp chỗ trống".

D. "Chính sách thực lực".

Thành công lớn nhất của Mĩ trong việc thực hiện chiến lược toàn cầu là :

A. Đàn áp được phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân trên thế giới.

B. Khống chế, chi phối được các nước tư bản đồng minh Tây Âu, Nhật Bản.

C. Góp phần làm chia cắt bán đảo Triều Tiên thành hai nhà nước riêng biệt.

D. Góp phần quan trọng làm sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu.

Sau Chiến tranh lạnh, Mĩ theo đuổi chiến lược nào dưới đây :

A. Chính sách Tấn công phủ đầu.

B. Chiến lược toàn cầu.

C. Chiến lược Cam kết và mở rộng.

D. Chính sách Răn đe thực tế.

Đế quốc Mĩ có thủ đoạn nào sau đây trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965) miền Nam Việt Nam?

A. Tăng nhanh lực lượng quân đội Sài Gòn.

B. Chỉ sử dụng quân đội viễn chinh Mĩ.

C. Chỉ sử dụng quân đồng minh Mĩ.

D. Chỉ mở các cuộc hành quân tìm diệt.

Trong những năm 1965-1968, đế quốc Mĩ thực hiện chiến lược chiến tranh nào sau đây ở miền Nam Việt Nam?

A. Đông Dương hóa chiến tranh.

B. Việt Nam hóa chiến tranh.

C. Chiến tranh đơn phương.

D. Chiến tranh cục bộ.

Chính sách đối ngoại của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai biểu hiện trong chiến lược nào sau đây?

A. Chiến lược tăng tốc.

B. Chiến lược phòng ngự.

C. Chiến lược phòng thủ.

D. Chiến lược toàn cầu.

Trong quá trình thực hiện chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" và "Đông Dương hóa chiến tranh", hoạt động nào của Mĩ gây bất lợi cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta?

A. Mở rộng chiến tranh ra toàn Đông Đương.

B. Tiến hành bằng quân đội Sài Gòn là chủ yếu, có sự phối hợp về hỏa lực không quân và hâu cần Mĩ.

C. “Dùng người Việt đánh người Việt?

D. Dùng thủ đoạn ngoại giao, lợi dụng mâu thuẫn Trung - Xô thỏa hiệp với Trung Quốc, hòa hoãn với Liên Xô.

Trong quá trình triển khai chiến lược toàn cầu, Mĩ đã thu được một số kết quả, ngoại trừ việc:

A. lôi kéo được nhiều nước đồng minh đi theo, ủng hộ Mĩ.

B. làm chậm lại quá trình giành độc lập của nhiều nước trên thế giới.

C. ngăn chặn, đẩy lùi được Chủ nghĩa xã hội trên thế giới.

D. làm cho nhiều nước bị chia cắt thời gian kéo dài.

Nội dung nào không thể hiện đúng mục tiêu chiến lược của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Can thiệp vào công việc nội bộ của các nước đồng minh

B. Đàn áp phong trào cách mạng thế giới

C. Thực hiện âm mưu làm bá chủ thế giới

D. Chống phá Liên Xô và các nước XHCN

đề trắc nghiệm lịch sử thi mới nhất

X