Trong những năm 1945 - 1973, quốc gia nào sau đây triển khai chiến lược toàn cầu

09/07/2021 2,863

Câu Hỏi:
Trong những năm 1945 - 1973, quốc gia nào sau đây triển khai chiến lược toàn cầu với một trong những mục tiêu là ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Trong những năm 1945 - 1973, Mĩ là quốc gia triển khai chiến lược toàn cầu với một trong những mục tiêu là ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan
Sau chiến tranh thế giới thứ hai, giới cầm quyền Mĩ đã đề ra “Chiến lược toàn cầu” nhằm:

A. Chống phá các nước XHCN, đẩy lùi phong trào đấu tranh dân tộc và thiết lập sự thống trị trên toàn thế giới.

B. Thúc đẩy nền kinh tế của toàn thế giới phát triển

C. Ứng dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật của Mĩ trên toàn thế giới

D. Thiết lập các khối quân sự và xây dựng căn cứ quân sự ở khắp mọi nơi

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, dựa trên cơ sở nào các đời Tổng thống Mĩ theo đuổi chiến lược toàn cầu :

A. Chủ nghĩa xã hội khủng hoảng trầm trọng.

B. Tiềm lực kinh tế, quân sự, khoa học kĩ thuật.

C. Phong trào giải phóng dân tộc đang suy yếu.

D. Sự ổn định của tình hình chính trị thế giới.

Mĩ đã có hành động gì để thực hiện “Chiến lược toàn cầu” trong những năm 1945 - 1973 :

A. Tạo áp lực quân sự, buộc các nước tư bản sau chiến tranh phải phục tùng Mĩ.

B. Cùng với Anh, Pháp chiến đấu bảo vệ hệ thống thuộc địa cũ trên thế giới.

C. Kêu gọi các nước tư bản Đồng minh thiết lập nền thống trị của chủ nghĩa thực dân mới ở các nước thế giới thứ ba.

D. Phát động cuộc “Chiến tranh lạnh”, gây ra các cuộc chiến tranh cục bộ, can thiệp vào nội bộ nhiều nước.

Mĩ đề ra chiến lược toàn cầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai không nhằm mục tiêu nào sau đây?

A. Chống phá các nước xã hội chủ nghĩa.

B. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc.

C. Thiết lập sự thống trị trên toàn thế giới.

D. Viện trợ cho các nước kém phát triển trên thế giới.

Ý nào sau đây không phải là mục tiêu cơ bản trong "Chiến lược toàn cầu" của Mỹ?

A. Sử dụng khẩu hiệu “Thúc đẩy dân chủ” để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.

B. Thiết lập sự thống trị trên toàn thế giới.

C. Ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên thế giới.

D. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, khống chế các nước đồng minh.

Mục tiêu của chiến lược “Cam kết và mở rộng” của Tổng thống B.Clintơn có gì giống với Chiến lược toàn cầu?

A. Tăng cường khôi phục và phát triển tính năng động và sức mạnh của nền kinh tế Mỹ.

B. Sử dụng khẩu hiệu “Thúc đẩy dân chủ” để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.

C. Bảo đảm an ninh của Mỹ với lực lượng quân sự mạnh, sẵn sàng chiến đấu.

D. Muốn vươn lên lãnh đạo thế giới, tiếp tục triển khai chiến lược toàn cầu.

Sau Chiến tranh lạnh, Mĩ theo đuổi chiến lược nào dưới đây :

A. Chính sách Tấn công phủ đầu.

B. Chiến lược toàn cầu.

C. Chiến lược Cam kết và mở rộng.

D. Chính sách Răn đe thực tế.

Mĩ là nước khởi đầu:

A. Khoa học vũ trụ

B. Sản xuất năng lượng mới

C. Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ nhất

D. Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai

Nền kinh tế Mĩ không ngừng tăng trưởng là nhờ:

A. Tìm ra nhiều dầu mỏ

B. Ứng dụng nhiều thành tựu khoa học – kĩ thuật

C. Xâm chiếm các nước đang phát triển để vơ vét tài nguyên

D. Nhân dân Mĩ tích cực lao động sản xuất.

Liên minh quân sự nào không phải do Mĩ lập nên?

A. Khối NATO

B. Khối VACSAVA

C. Khối SEATO

D. A, B, C đúng

Tổng thống Mĩ giữ chức suốt 4 nhiệm kì liên tiếp là ai?

A. Tơ-ru-man.

B. Giôn-xơn.

C. Ai-xen hao.

D. Ru-dơ-ven.

Trong giai đoạn 1969-1973, Mĩ có hành động nào sau đây ở Việt Nam?

A. Thực hiện chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh.

B. Lôi kéo tất cả các nước châu Á tham chiến.

C. Lôi kéo tất cả các nước châu Phỉ tham chiến.

D. Vận động các nước Đông Âu tham chiến.

Những vùng đất nào sau đây thuộc phạm vi ảnh hưởng Mĩ theo quy định của Hội nghị Ianta?

A. Đông Đức, Đông Âu, Nhật Bản

B. Tây Đức, Đông Đức, Nhật Bản

C. Tây Đức, Trung Quốc, Nhật Bản

D. Tây Âu, Tây Đức, Nhật Bản

Nguyên nhân dẫn đến việc chính sách đối ngoại của Mĩ bị thất bại ở nhiều nơi sau chiến tranh thế giới thứ hai là

A. một mình Mĩ không thể thực hiện chiến lược toàn cầu khi không có sự giúp đỡ của các nước đồng minh.

B. các đồng minh của Mĩ là Nhật, Tây Âu không thống nhất mục tiêu trong chính sách đối ngoại

C. xu thế tất yếu của thời đại, phong trào giải phóng dân tộc sau chiến tranh thế giới thứ hai dâng cao

D. sự lớn mạnh của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, sự sai lầm trong chính sách đối ngoại, sự giúp đỡ các nước XHCN và các lực lượng tiến bộ

Nội dung nào không thuộc chính sách đối nội cỉa Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

A. Cấm Đảng Cộng sản Mĩ hoạt động

B. Đàn áp phong trào công nhân

C. Tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược

D. Thực hiện chính sách phân biệt chủng tộc.

Một trong những mục đích của Mĩ khi thực hiện “Kế hoạch Macsan” sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. tập hợp các nước Tây Âu và liên minh quân sự chống Liên Xô.

B. xoa dịu mâu thuẫn giữa các nước thuộc địa với các nước Tây Âu.

C. thúc đẩy quá trình liên kết kinh tế - chính trị ở khu vực Tây Âu.

D. từng bước áp đặt hình thức chủ nghĩa thực dân kiểu mới ở châu Âu.

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X