Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay

Kiến trức trọng tâm và câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chủ đề các nước Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay có đáp án

Phần 1: Kiến thức trọng tâm

1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh

- Hội nghị Ianta:

+ Thời gian: 4 - 11/2/1945

+ Thành phần tham gia: Nguyên thủ các cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh

+ Nội dung: Hội nghị thông qua các quyết định quan trọng về việc phân chia ảnh hưởng của các cường quốc Liên Xô và Mĩ tại châu Âu và châu Á, trong đó nhấn mạnh Đông Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô, Tây Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của Mĩ, Anh. Triều Tiên tạm thời do quân đội Liên Xô và Mĩ chia nhau kiểm soát, lấy vĩ tuyến 38 làm ranh giới.

+ Hệ Quả: Những thoả thuận quy định tại Hội nghị đã trở thành khuônn khổ của một trận tự thế giới mới - Trận tự hai cực Ianta

2. Sự thành lập Liên Hợp Quốc

- Hoàn cảnh: Tại Hội nghị Ianta các cường quốc thống nhất thành lập tổ chức quốc tế mới là Liên hợp quốc.

- Nhiệm vụ: Liên hợp Quốc nêu nhiệm vụ chính trong hoạt động là duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền dân tộc...

- Vai trò: Trong hơn nửa thế kỉ tồn tại Liên hợp quốc đã có vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới, giúp đỡ các nước phát triển kinh tế, văn hóa...

3. Chiến tranh lạnh

- Khái niệm

Chiến tranh lạnh là chính sách thù địch về mọi mặt của Mĩ và các nước đế quốc trong quan hệ với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa

- Biểu hiện

Các nước đế quốc ráo riết chạy đua vũ trang, thành lập các khối quân sự, tiến hành nhiều cuộc chiến tranh đàn áp phong trào giải phóng dân tộc

- Hậu quả

Chiến tranh lạnh để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng đặc biệt là thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng, thậm chí có lúc đứng trước nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới mới

4. Thế giới sau Chiến tranh lạnh

- Tháng 12/2189, Liên Xô và Mĩ tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh sau thời gian chạy đua vũ trang quá tốn kém.

- Từ sau Chiến tranh lạnh thế giới biến chuyển theo bốn xu hướng chính bao gồm

+ Xu thế hòa hoãn và dịu trong các quan hệ quốc tế.

+ Một trật tự thế giới mới đa cực, nhiều trung tâm đang dần hình thành

+ Hầu hết các nước đều ra sức điều chỉnh chiến lượng phát triển, lấy kinh tế làm trọng điểm

+ Từ những năm 90 của thế kỉ XX, ở nhiều khu vực đang xảy ra những vụ xung đột quân sự hoặc nội chiến nhưng xu thế chung là hòa bình ổn định và hợp tác phát triển kinh tế.

Sơ đồ tư duy quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay

Quan he quoc te tu nam 1945 den nay

Phần 2 Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập

Câu 1. Hội nghị Ianta được tổ chức trong hoàn cảnh nào?

A. Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn cuối

B. Chiến tranh thế giới thứ hai đã kết thúc

C. Chiến tranh thế giới thứ hai bắt đầu

D. Chiến tranh thế giới thứ hai đang căng thẳng

Câu 2. Nội dung quan trọng nhất của Hội nghị Ianta là

A. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc

B. Phân chia khu vực ảnh hưởng giữa Liên Xô và Mĩ

C. Phân chia khu vực ảnh hưởng giữa Nga và Mĩ

D. Thống nhất tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa đế quốc

Câu 3. Những vùng đấu nào sau đây thuộc phạm vi ảnh hưởng Mĩ theo quy định của Hội nghị Ianta?

A. Đông Đức, Đông Âu, Nhật Bản

B. Tây Đức, Đông Đức, Nhật Bản

C. Tây Đức, Trung Quốc, Nhật Bản

D. Tây Âu, Tây Đức, Nhật Bản

Câu 4. Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến việc Mĩ và Liên Xô chấm dứt "Chiến tranh lạnh" là gì?

A. Do chạy đua vũ trang quá tốn kém.

B. Do nhu cầu hợp tác giữa Mĩ và Liên Xô

C. Do sự phát triển của khoa học - kĩ thuật

D. Do xu thế toàn cầu hóa

Câu 5. Nội dung nào sau đây không phải là xu thế của thế giới sau Chiến tranh lạnh?

A. Hòa hoãn và hòa dịu trong quan hệ quốc tế

B. Trật tự thế giới đơn cưc đang hình thành

C. Lấy kinh tế làm trọng điểm

D. Hòa bình ổn định và hợp tác phát triển kinh tế.

Câu 7. Cuộc chiến tranh nào sau đây không diễn ra trong giai đoạn Chiến tranh lạnh

A. Chiến tranh xâm lược Mĩ tại Việt Nam ( 1954 - 1975)

B. Chiến tranh Tiều Tiên (1950 - 1953)

C. Chiến tranh xâm lược của Pháp tại Việt Nam (1945 - 1954)

D. Chiến tranh Nga - Nhật (1904 - 1905)

Câu 8. Nhiệm vụ chính của tổ chức Liên hợp quốc làm

A. thành lập các tổ chức kinh tế

B. dùy trì hòa bình và an ninh thế giới

C. thành lập các tổ chức quân sự

D. phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng quyền dân chủ

Câu 9. Quan hệ quốc tế trong hai giai đoạn trước và sau chiến tranh lạnh có điểm gì khác?

A. Chịu sự chi phối hoàn toàn của dế quốc Mĩ và Liên Xô

B. Căng thẳng, đối đầu thậm chí có lúc đứng trước nguy cơ bùng nổ một số cuộc chiến tranh thế giới mới

C. Trận tự thế giới mới đa cục đang dần hình thành

D. Các quốc gia ráo riết chạy đua vũ trang, nhiều tổ chức quân sự ra đời

Câu 10. Hội nghị Ianta được triệu tập vào thời điểm nào của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)?

A. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ

B. Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn ác liệt

C. Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc.

D. Chiến tranh thế giới thứ hai đã kết thúc

Câu 11. Hội nghị Ianta (1945) có sự tham gia của các nước nào?

A. Anh - Pháp - Mĩ.

B. Anh - Mĩ - Liên Xô.

C. Anh - Pháp - Đức.

D. Mĩ - Liên Xô - Trung Quốc.

Câu 13. Các vùng Đông Nam Á, Nam Á, Tây Á thuộc phạm vi ảnh hưởng của quốc gia nào theo quy định của Hội nghị Ianta (2-1945)?

A. Liên Xô, Mĩ, Anh.

B. Các nước phương Tây từng chiếm đóng ở đây.

C. Hoa Kỳ, Anh, Pháp.

D. Anh, Đức, Nhật Bản.

Câu 15. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, quan hệ giữa Mĩ và Liên Xô đã có sự chuyển biến như thế nào?

A. Chuyển từ đối đầu sang đối thoại

B. Hợp tác với nhau trong việc giải quyết nhiều vấn đề quốc tế lớn.

C. Từ hợp tác sang đối đầu trực tiếp

D. Từ đồng minh trong chiến tranh chuyển sang đối đầu và đi đến tình trạng chiến tranh lạnh

Câu 16. Tháng 12-1989 đã diễn ra sự kiện lịch sử gì trong quan hệ quốc tế?

A. Trật tự hai cực Ianta sụp đổ

B. Nước Đức được thống nhất

C. Bức tường Béc in sụp đổ

D. Chiến tranh lạnh chấm dứt

Câu 17. Để xây dựng sức mạnh thực sự sau chiến tranh lạnh, các quốc gia trên thế giới đều tập trung vào

A. Phát triển kinh tế

B. Hội nhập quốc tế

C. Phát triển quốc phòng

D. Ổn định chính trị

Câu 18. Xu thế phát triển chung của thế giới khi bước vào thế kỉ XXI là gì?

A. Hòa bình ổn định và hợp tác phát triển.

B. Xu thế hòa hoãn và hòa dịu trong quan hệ quốc tế.

C. Hòa nhập sâu rộng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

D. Chạy đua vũ trang, đối đầu căng thẳng.

Câu 19. Vì sao gọi là “trật tự hai cực Ianta”?

A. Đại diện hai nước Liên Xô và Mỹ phân chia khu vực ảnh hưởng trên thế giới

B. Trật tự thế giới mới phân thành 2 cực đứng đầu là Mĩ - Liên Xô được đặt khuôn khổ từ hội nghị Ianta.

C. Ianta là trung tâm của các vấn đề xung đột trên thế giới

D. Ianta là khu vực trung tâm tranh chấp ảnh hưởng giữa Mĩ- Liên Xô sau chiến tranh

Câu 20. Hội nghị nào đã đặt nền tảng cho sự ra đời của tổ chức Liên hợp quốc?

A. Hội nghị Ianta

B. Hội nghị Xan Phranxico

C. Hội nghị Pốtxđam

D. Hội nghị Pari

Câu 21. Vai trò quan trọng nhất của tổ chức Liên hợp quốc là:

A. Phát triển quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia

B. Giải quyết các tranh chấp bằng hòa bình

C. Giúp đỡ các quốc gia phát triển kinh tế - xã hội

D. Duy trì hòa bình an ninh thế giới

Câu 23. Chiến tranh lạnh là

A. Là nấc thang để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh thế giới mới.

B. Dùng sức mạnh quân sự để đe dọa đối phương.

C. Là chính sách thù địch về mọi mặt của Mĩ và các nước đế quốc trong quan hệ với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa

D. Chưa gây chiến tranh nhưng dùng chính sách viện trợ để khống chế các nước.

Câu 24. Chiến tranh lạnh đã để lại hậu quả nào lớn nhất tác động đến lịch sử nhân loại?

A. Thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng, các vấn đề xã hội bị bỏ quên

B. Các nước đế quốc chi phí có một khoản tiền khổng lồ để chạy đua vũ trang

C. Vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng hơn

D. Đưa nguy cơ hủy diệt toàn cầu đến gần kề

Câu 25. Biển hiện nào dưới đây không phản ánh đúng xu thế phát triển của thế giới sau chiến tranh lạnh?

A. Hòa hoãn, hòa dịu trong quan hệ quốc tế

B. Các quốc gia đều lấy phát triển kinh tế làm trung tâm

C. Trật tự thế giới đơn cực được xác lập trong quan hệ quốc tế

D. Thế giới tiến tới xác lập một trật tự đa cực, nhiều trung tâm

Câu 26. Nguyên nhân chủ yếu nào dẫn tới tình trạng xung đột quân sự ở nhiều khu vực khi Chiến tranh lạnh đã chấm dứt, mâu thuẫn Đông - Tây không còn?

A. Mâu thuẫn về sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp lãnh thổ

B. Hậu quả của cuộc Chiến tranh lạnh

C. Sự tranh chấp quyền lợi giữa các nước lớn

D. Chủ nghĩa khủng bố

Câu 27. Những quyết định của hội nghị Ianta (2-1945) đã có tác động tích cực như thế nào đối với phong trào giải phóng dân tộc của châu Á sau chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Việt Nam không phải chịu sự tác động của cuộc đối đầu Xô- Mĩ

B. Tiêu diệt phát xít Nhật, tạo thời cơ để nhân dân châu Á nổi dậy giành chính quyền

C. Việt Nam nhận được sự ủng hộ từ tổ chức Liên Hợp Quốc

D. Việt Nam không bị thực dân Pháp quay trở lại xâm lược

Câu 28. Nguyên nhân chủ yếu buộc Mĩ và Liên Xô chấm dứt Chiến tranh lạnh là

A. Sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật và xu thế toàn cầu hóa

B. Cuộc chạy đua vũ trang tốn kém đã làm suy giảm thế và lực của Mĩ và Liên Xô

C. Sự lớn mạnh của Trung Quốc, Ấn Độ và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới

D. Tây Âu và Nhật Bản vươn lên trở thành đối thủ cạnh tranh của Mĩ

Câu 29. Biểu hiện của “chiến tranh lạnh”, đối đầu Đông- Tây ở Việt Nam giai đoạn 1945-1975 là gì?

A. Cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam ở thực dân Pháp (1946 - 1954) và chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ (1954-1975).

B. Xung đột Xô – Trung về vấn đề Việt Nam.

C. Xung đột quân sự trực tiếp giữa Xô – Mỹ.

D. Thắng lợi của cách mạng tháng Tám 1945.

Câu 30. Bước sang thế kỉ XXI, với sự tiến triển của xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển đã tạo ra cho Việt Nam thời cơ gì để phát triển kinh tế?

A. Giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc.

B. Sử dụng hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài.

C. Thu hút vốn đầu tư, học hỏi kinh nghiệm quản lý.

D. Nâng cao chất lượng nguồn lao động.

Câu 31. Quan hệ hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa sau Chiến tranh thế giới thứ hai dựa trên cơ sở chính là

A. Chung mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội, chung hệ tư tưởng Mác - Lê-nin, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản

B. Cùng chung mục tiêu xây dựng xã hội dân chủ

C. Củng cố tiềm lực quốc phòng, góp phần duy trì hòa bình và an ninh thế giới

D. Sự đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau cùng phát triển

Câu 32. Những quyết định của Hội nghị I-an-ta đã dẫn đến hệ quả gì?

A. Tổ chức Liên hợp quốc thành lập.

B. Chủ nghĩa phát xít Đức, Nhật bị tiêu diệt tận gốc.

C. Một trật tự thế giới mới được hình thành - Trật tự hai cực I-an-ta.

D. Trên lãnh thổ nước Đức, hình thành hai nhà nước với hai chế độ chính trị khác nhau.

Câu 33. Liên hợp quốc có vai trò là

A. Công nhận các di sản văn hóa.

B. Thành lập tổ chức quốc tế mới.

C. Duy trì hòa bình, an ninh thế giới.

D. Thành lập các căn cứ quân sự.

Câu 34. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, quan hệ giữa Mĩ và Liên Xô đã có sự chuyển biến như thế nào?

A. Trật tự hai cực Ianta.

B. Trật tự đơn cực.

C. Trật tự Vecxai – Oasinhton.

D. Trật tự đa cực

đáp án Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 18A
Câu 2BCâu 19B
Câu 3DCâu 20A
Câu 4ACâu 21D
Câu 5BCâu 22C
Câu 6DCâu 23C
Câu 7DCâu 24A
Câu 8DCâu 25C
Câu 9CCâu 26A
Câu 10CCâu 27B
Câu 11BCâu 28B
Câu 12ACâu 29A
Câu 13BCâu 30C
Câu 14BCâu 31A
Câu 15DCâu 32C
Câu 16DCâu 33C
Câu 17ACâu 34A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)Tham khảo thêm tuyển chọn những bộ đề thi thử vào lớp 10 môn Sử có đáp án đặc sắc của Đọc Tài Liệu.

Các đề khác

X