So sánh số các số trong phạm vi 100 000

Bài 1 trang 147 SGK Toán 3

Bài 1 trang 147 SGK Toán 3

Bài 1 trang 147 sgk Toán 3 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Bài 2 trang 147 SGK Toán 3

Bài 2 trang 147 SGK Toán 3

Bài 2 trang 147 sgk Toán 3 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Bài 3 trang 147 SGK Toán 3

Bài 3 trang 147 SGK Toán 3

Bài 3 trang 147 sgk Toán 3 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Bài 4 trang 147 SGK Toán 3

Bài 4 trang 147 SGK Toán 3

Bài 4 trang 147 sgk Toán 3 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Bài 1 trang 148 SGK Toán 3

Bài 1 trang 148 SGK Toán 3

Bài 1 trang 148 sgk Toán 3 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Bài 2 trang 148 SGK Toán 3

Bài 2 trang 148 SGK Toán 3

Bài 2 trang 148 sgk Toán 3 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.