Số 100 000- Luyện tập

Bài 1 trang 146 SGK Toán 3

Bài 1 trang 146 SGK Toán 3

Bài 1 trang 146 sgk Toán 3 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Bài 2 trang 146 SGK Toán 3

Bài 2 trang 146 SGK Toán 3

Bài 2 trang 146 sgk Toán 3 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Bài 3 trang 146 SGK Toán 3

Bài 3 trang 146 SGK Toán 3

Bài 3 trang 146 sgk Toán 3 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Bài 4 trang 146 SGK Toán 3

Bài 4 trang 146 SGK Toán 3

Bài 4 trang 146 sgk Toán 3 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.