Luyện tập trang 159-160

Bài 1 trang 159 SGK Toán 3

Bài 1 trang 159 SGK Toán 3

Bài 1 trang 159 sgk Toán 3 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Bài 2 trang 159 SGK Toán 3

Bài 2 trang 159 SGK Toán 3

Bài 2 trang 159 sgk Toán 3 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Bài 3 trang 159 SGK Toán 3

Bài 3 trang 159 SGK Toán 3

Bài 3 trang 159 sgk Toán 3 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Bài 4 trang 160 SGK Toán 3

Bài 4 trang 160 SGK Toán 3

Bài 4 trang 160 sgk Toán 3 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Bài 1 trang 160 SGK Toán 3

Bài 1 trang 160 SGK Toán 3

Bài 1 trang 160 sgk Toán 3 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Bài 2 trang 160 SGK Toán 3

Bài 2 trang 160 SGK Toán 3

Bài 2 trang 160 sgk Toán 3 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Bài 3 trang 160 SGK Toán 3

Bài 3 trang 160 SGK Toán 3

Bài 3 trang 160 sgk Toán 3 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.