Tiền Việt Nam trang 157

Bài 1 trang 158 SGK Toán 3

Bài 1 trang 158 SGK Toán 3

Bài 1 trang 158 sgk Toán 3 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Bài 2 trang 158 SGK Toán 3

Bài 2 trang 158 SGK Toán 3

Bài 2 trang 158 sgk Toán 3 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Bài 3 trang 158 SGK Toán 3

Bài 3 trang 158 SGK Toán 3

Bài 3 trang 158 sgk Toán 3 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Bài 4 trang 159 SGK Toán 3

Bài 4 trang 159 SGK Toán 3

Bài 4 trang 159 sgk Toán 3 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.