Diện tích hình chữ nhật

Lý thuyết diện tích hình chữ nhật

Lý thuyết diện tích hình chữ nhật

Kiến thức lý thuyết diện tích hình chữ nhật và các dạng bài toán thường gặp sẽ giúp các em học sinh ôn tập lại những kiến thức lý thuyết đã được học.

Bài 1 trang 152 SGK Toán 3

Bài 1 trang 152 SGK Toán 3

Bài 1 trang 152 sgk Toán 3 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Bài 2 trang 152 SGK Toán 3

Bài 2 trang 152 SGK Toán 3

Bài 2 trang 152 sgk Toán 3 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Bài 3 trang 152 SGK Toán 3

Bài 3 trang 152 SGK Toán 3

Bài 3 trang 152 sgk Toán 3 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Bài 1 trang 153 SGK Toán 3

Bài 1 trang 153 SGK Toán 3

Bài 1 trang 153 sgk Toán 3 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Bài 2 trang 153 SGK Toán 3

Bài 2 trang 153 SGK Toán 3

Bài 2 trang 153 sgk Toán 3 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Bài 3 trang 153 SGK Toán 3

Bài 3 trang 153 SGK Toán 3

Bài 3 trang 153 sgk Toán 3 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.