Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

Bài 1 trang 161 SGK Toán 3

Bài 1 trang 161 SGK Toán 3

Bài 1 trang 161 sgk Toán 3 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Bài 2 trang 161 SGK Toán 3

Bài 2 trang 161 SGK Toán 3

Bài 2 trang 161 sgk Toán 3 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Bài 3 trang 161 SGK Toán 3

Bài 3 trang 161 SGK Toán 3

Bài 3 trang 161 sgk Toán 3 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Bài 1 trang 162 SGK Toán 3

Bài 1 trang 162 SGK Toán 3

Bài 1 trang 162 sgk Toán 3 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Bài 2 trang 162 SGK Toán 3

Bài 2 trang 162 SGK Toán 3

Bài 2 trang 162 sgk Toán 3 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Bài 3 trang 162 SGK Toán 3

Bài 3 trang 162 SGK Toán 3

Bài 3 trang 162 sgk Toán 3 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Bài 4 trang 162 SGK Toán 3

Bài 4 trang 162 SGK Toán 3

Bài 4 trang 162 sgk Toán 3 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.