Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)

Bài 1 trang 167 SGK Toán 3

Bài 1 trang 167 SGK Toán 3

Bài 1 trang 167 sgk Toán 3 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Bài 2 trang 167 SGK Toán 3

Bài 2 trang 167 SGK Toán 3

Bài 2 trang 167 sgk Toán 3 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Bài 3 trang 167 SGK Toán 3

Bài 3 trang 167 SGK Toán 3

Bài 3 trang 167 sgk Toán 3 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Bài 4 trang 168 SGK Toán 3 (luyện tập)

Bài 4 trang 168 SGK Toán 3 (luyện tập)

Bài 4 trang 168 sgk Toán 3 (luyện tập) gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.