Vocabulary Unit 4 lớp 7 Friends plus

Xuất bản: 11/11/2022 - Cập nhật: 16/11/2022 - Tác giả:

Vocabulary Unit 4 lớp 7 Friends plus : Actions and movement với hướng dẫn giải và trả lời các câu hỏi bài tập tiếng Anh trang 44, 45 SGK tiếng Anh 7 Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập Unit 4 In the picture phần Vocabulary : Actions and movement trang 44, 45 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 Friends plus giúp các em chuẩn bị tốt kiến thức phục vụ bài học trước khi đến lớp.

Giải bài tập Vocabulary Unit 4 lớp 7 Friends plus

Gợi ý trả lời các câu hỏi bài tập trang 44, 45 tiếng Anh lớp 7 Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Câu 1 trang 44 Tiếng Anh 7 Friends plus

Match pictures 1-10 with the verbs in the box. Then listen and check. (Nối các bức tranh 1-10 với các động từ trong khung. Sau đó nghe và kiểm tra.)

Câu 1 trang 44 Tiếng Anh 7 Friends plus

Bài nghe:

Trả lời:

1. hang from (treo trên)

2. jump up (nhảy lên)

3. lie on (nằm lên)

4. kick (đá)

5. pick up (nhặt lên)

6. stand in (đứng trong)

7. sit on (ngồi lên)

8. walk on (đi bộ trên)

9. hold (giữ)

10. climb up (trèo lên)

Câu 2 trang 44 Tiếng Anh 7 Friends plus

Read the description of four photos in the observation test and match descriptions 1-4 with four photos from A-F. Then choose the correct verbs in blue (Đọc mô tả của bốn bức ảnh trong bài kiểm tra quan sát và nối các mô tả 1-4 với bốn bức ảnh từ A-F. Sau đó chọn các động từ đúng màu xanh lam)

Câu 2 trang 44 Tiếng Anh 7 Friends plus

Trả lời:

1 - D, 2 - B, 3 - C, 4 - A

1. This is briliant. The boy is on the beach and he's picking up on his head, which is lying on the sand.

(Điều này thật tuyệt vời. Cậu bé đang ở trên bãi biển và cậu ấy đang nhặt đầu của mình đang nằm trên cát.)

2. They're in the desert, or somewhere very hot. The woman is wearing a hat and there's a tiny man on it. He's walking on the hat.

(Họ đang ở trong sa mạc, hoặc một nơi nào đó rất nóng. Người phụ nữ đội một chiếc mũ và có một người đàn ông nhỏ bé trên đó. Anh ấy đang đi trên chiếc mũ.)

3. The man is kicking the dinosaur. He's very brave because he's really small and the dinosaur is enormous and very angry!

(Người đàn ông đang đá khủng long. Anh ấy rất dũng cảm vì anh ấy thực sự nhỏ bé còn con khủng long thì to lớn và rất tức giận!)

4. The man is in a park and he's holding a really small woman in his hand. She's wearing a white dress. Are they getting married?

(Người đàn ông đang ở trong một công viên và anh ta đang giữ một người phụ nữ rất nhỏ trong tay. Cô ấy đang mặc một chiếc váy trắng. Phải chăng họ sắp kết hôn?)

Câu 3 trang 45 Tiếng Anh 7 Friends plus

Watch or listen. Which photos are the speakers describing? (Xem hoặc nghe. Người kể đang miêu tả những bức ảnh nào?)

Bài nghe:

Trả lời:

1. F

2. E

3. F

4. E

Nội dung bài nghe:

1.

- What can you see in this photo?

(Bạn có thể nhìn thấy gì trong bức ảnh này?)

- I can see people in an open space. A man is standing in the middle into people are hanging from his arms. Does one person on the left and one person on the right? He’s a superman!

(Tôi có thể nhìn thấy mọi người trong một không gian mở. Một người đàn ông đang đứng giữa đám người đang buông thõng tay mình. Có một người ở bên trái và một người ở bên phải? Anh ấy là một siêu nhân!)

2.

- Look at this photo and tell me what you can see.

(Nhìn vào bức ảnh này và cho tôi biết những gì bạn có thể nhìn thấy)

- Hey that's a good one. There is a woman and she’s sitting somewhere, like a rock. She's holding a tiny man who's jumping up and down on her hand. That's funny.

(Này, đó là một bức ảnh đẹp. Có một người phụ nữ và cô ấy đang ngồi ở đâu đó, giống như một tảng đá. Cô ấy đang ôm một người đàn ông nhỏ bé, người đang nhảy lên và nhảy xuống trên tay cô ấy. Thật là buồn cười!)

3.

- What can you see in this photo?

(Bạn có thể nhìn thấy gì trong bức ảnh này?)

- It’s an illusion. It looks like 13 people hanging from the man's arms, but they aren't really. The man is actually standing in the foreground and the team people are standing behind him in the background. It's a clever picture.

(Ồ, đó là một ảo ảnh. Có vẻ như có hai người đang bị treo trên tay của người đàn ông, nhưng thực sự không phải vậy. Người đàn ông thực sự đang đứng ở phía trước và hai người đang đứng ở phía sau của anh ta ở phía sau. Đó là một bức ảnh thông minh.)

4.

- What can you see in this photo? (Bạn có thể nhìn thấy gì trong bức ảnh này?)

- Does a woman holding a really small jumping man? (Có một người phụ nữ đang ôm một người đàn ông rất nhỏ đang nhảy nhót?)

- What? (Cái gì?)

- Ah… Not really, of course. The man is jumping up in the background, and he looks small because he's behind the woman. She's in front of him in the foreground so she looks bigger than him. So it looks like she's holding him. But she isn't really, she isn't holding anything. I like that.

(À …Tất nhiên là không hẳn. Người đàn ông đang nhảy lên trong nền, và anh ta trông nhỏ bé vì anh ta đứng sau người phụ nữ. Cô ấy ở phía trước anh ấy ở phía trước nên cô ấy trông lớn hơn anh ấy. Vì vậy, có vẻ như cô ấy đang ôm anh ấy. Nhưng cô ấy không thực sự, cô ấy không giữ bất cứ thứ gì. Tôi thích điều đó.)

Câu 4 trang 45 Tiếng Anh 7 Friends plus

Watch or listen again. Which of the key phrases do you hear? Who says them? (Xem hoặc nghe lại. Bạn nghe thấy những cụm từ khóa nào? Ai nói chúng?)

Câu 4 trang 45 Tiếng Anh 7 Friends plus

Trả lời:

- In the middle (Lily)

- In front of (Elijah)

- Behind (Rebecca)

- On the left/ right (Lily)

- In the foreground/ In the background (Rebecca)

Câu 5 trang 45 Tiếng Anh 7 Friends plus: USE IT!

Work in a group. Use the Key Phrases to createe your own photograph (Làm việc nhóm. Sử dụng các Cụm từ chính để tạo ra bức ảnh của riêng bạn)

Trả lời:

Maria, stand here in the foreground. Hold this cup. David and Juan, sit on the chairs at the back, so it looks like you’re standing in the cup.

Dịch: Maria, đứng ở phía trước. Giữ cái cốc này. David và Juan, hãy ngồi trên những chiếc ghế ở phía sau, vì vậy, có vẻ như bạn đang đứng trong cốc.

Bài tập khác cùng Unit

-/-

Các bạn vừa tham khảo toàn bộ nội dung giải tiếng Anh 7 Friends plus phần Vocabulary Unit 4 In the picture của bộ sách tiếng Anh 7 Friends plus (Chân trời sáng tạo) do Đọc Tài Liệu biên soạn, tổng hợp. Các em có thể dùng làm tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình chuẩn bị bài trước khi đến lớp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM