tac gia Tâm Phương

Tâm Phương

  • bộ mônBộ môn: Văn
  • lớpLớp: 12

Các tài liệu được trích dẫn

Soạn Địa 7 bài 23 Chân trời sáng tạo

Soạn Địa 7 bài 23 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn soạn địa 7 bài 23 Chân trời sáng tạo : Thiên nhiên châu Nam Cực, gợi ý trả lời toàn bộ nội dung câu hỏi trang 176 - 180 SGK Địa lí 7 Chân trời sáng tạo

Soạn Địa 7 bài 22 Chân trời sáng tạo

Soạn Địa 7 bài 22 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn soạn địa 7 bài 22 Chân trời sáng tạo : Vị trí địa lí, lịch sử khám phá và nghiên cứu châu Nam Cực, gợi ý trả lời toàn bộ nội dung câu hỏi trang 173 - 175 SGK Địa lí 7 Chân trời sáng tạo

Soạn Địa 7 bài 21 Chân trời sáng tạo

Soạn Địa 7 bài 21 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn soạn địa 7 bài 21 Chân trời sáng tạo : Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Ô-xtrây-li-a, gợi ý trả lời toàn bộ nội dung câu hỏi trang 170 - 172 SGK Địa lí 7 Chân trời sáng tạo

Soạn Địa 7 bài 20 Chân trời sáng tạo

Soạn Địa 7 bài 20 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn soạn địa 7 bài 20 Chân trời sáng tạo : Đặc điểm dân cư, xã hội Ô-xtrây-li-a, gợi ý trả lời toàn bộ nội dung câu hỏi trang 166 - 169 SGK Địa lí 7 Chân trời sáng tạo

Soạn Địa 7 bài 19 Chân trời sáng tạo

Soạn Địa 7 bài 19 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn soạn địa 7 bài 19 Chân trời sáng tạo : Thiên nhiên châu Đại Dương, gợi ý trả lời toàn bộ nội dung câu hỏi trang 162 - 165 SGK Địa lí 7 Chân trời sáng tạo

Soạn Địa 7 bài 18 Chân trời sáng tạo

Soạn Địa 7 bài 18 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn soạn địa 7 bài 18 Chân trời sáng tạo : Vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn, gợi ý trả lời toàn bộ nội dung câu hỏi trang 160 - 161 SGK Địa lí 7 Chân trời sáng tạo

Soạn Địa 7 bài 17 Chân trời sáng tạo

Soạn Địa 7 bài 17 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn soạn địa 7 bài 17 Chân trời sáng tạo : Đặc điểm dân cư Trung và Nam Mỹ, vấn đề đô thị hóa, văn hóa Mỹ Latinh, gợi ý trả lời toàn bộ nội dung câu hỏi trang 157 - 159 SGK Địa lí 7 Chân trời sáng tạo

Soạn Địa 7 bài 16 Chân trời sáng tạo

Soạn Địa 7 bài 16 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn soạn địa 7 bài 16 Chân trời sáng tạo : Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ, gợi ý trả lời toàn bộ nội dung câu hỏi trang 153 - 156 SGK Địa lí 7 Chân trời sáng tạo