Ý nghĩa của những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919 - 1925?

Xuất bản: 08/09/2020 - Cập nhật: 08/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Ý nghĩa của những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919 - 1925?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Ý nghĩa của những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919 – 1925 là chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X