Vì sao tầng lớp tiểu tư sản trở thành những bộ phận quan trọng của cách mạng dân

Xuất bản: 08/09/2020 - Cập nhật: 08/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Vì sao tầng lớp tiểu tư sản trở thành những bộ phận quan trọng của cách mạng dân tộc, dân chủ ở nước ta?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

tầng lớp tiểu tư sản trở thành những bộ phận quan trọng của cách mạng dân tộc, dân chủ ở nước ta vì bị thực dân Pháp chèn ép, bạc đãi, khinh rẻ và đời sống bấp bênh, dễ bị xô đẩy vào con đường phá sản thất nghiệp

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X