Trong phong trào xây dựng mặt trận Việt Minh, tỉnh nào là Tỉnh hoàn toàn đầu

Xuất bản: 10/09/2020 - Cập nhật: 10/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trong phong trào xây dựng mặt trận Việt Minh, tỉnh nào là Tỉnh hoàn toàn đầu tiên ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Trong phong trào xây dựng mặt trận Việt Minh, tỉnh Cao Bằng là Tỉnh hoàn toàn đầu tiên

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X