Tất cả các tổ chức đoàn thể trong Mặt trận Việt Minh đều có tên gọi chung là

Xuất bản: 10/09/2020 - Cập nhật: 10/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Tất cả các tổ chức đoàn thể trong Mặt trận Việt Minh đều có tên gọi chung là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Tất cả các tổ chức đoàn thể trong Mặt trận Việt Minh đều có tên gọi chung là đều được gọi là Hội Cứu quốc

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X