Chiến tranh thế giới thứ II bùng nổ đã có tác động như thế nào đến tình hình

Xuất bản: 10/09/2020 - Cập nhật: 10/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Chiến tranh thế giới thứ II bùng nổ đã có tác động như thế nào đến tình hình Việt Nam ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Các tác động của Chiến tranh thế giới thứ II bùng nổ đến tình hình Việt Nam là các thế lực phản động trong nước đẩy mạnh chính sách khủng bố, đàn áp các phong trào đấu tranh dân chủ dân sinh, Việt Nam bị lôi kéo vào cuộc chiến tranh phục vụ lợi ích cho thực dân Pháp và chính quyền thuộc địa đẩy mạnh chính sách bóc lột, vơ vét sức người, sức của

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X