Trong không gian O x y z, cho mặt phẳng (P): 3 x-y+2 z-1=0. Vecto nào dưới đây

Xuất bản: 07/07/2021 - Cập nhật: 07/07/2021 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trong không gian $O x y z$, cho mặt phẳng $(P): 3 x-y+2 z-1=0$. Vecto nào dưới đây là một vecto pháp tuyển của $(P) ?$

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán Thi mới nhất

X