Trong Hội nghị lanta (2/1945), quyết định nào sau đây không được phe Đồng minh

07/01/2021 13

Câu Hỏi:
Trong Hội nghị lanta (2/1945), quyết định nào sau đây không được phe Đồng minh đưa ra bàn luận và giải quyết?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Trong Hội nghị lanta (2/1945), quyết định khắc phục hậu quả của chiến tranh thế giới thứ hai không được phe Đồng minh đưa ra bàn luận và giải quyết.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X