Trong các hiện tượng dưới đây, có bao nhiêu hiện tượng nói về sự cách li sau hợp

Xuất bản: 08/03/2022 - Cập nhật: 08/03/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trong các hiện tượng dưới đây, có bao nhiêu hiện tượng nói về sự cách li sau hợp tử.
(1) Cừu giao phối với dê có thụ tinh nhưng hợp tử bị chết ngay.
(2) Hai loài thực vật có thời gian ra hoa khác nhau.
(3) Trứng nhái thụ tinh bằng tinh trùng cóc thì hợp tử không phát triển.
(4) Hai loài côn trùng có tập tính giao phối khác nhau.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Cách li sau hợp tử là hợp tử được tạo ra nhưng bị chết hoặc hợp tử phát triển bình thường nhưng không sinh sản được.
Các hiện tượng là cách li sau hợp tử là:
(1) Cừu giao phối với dê có thụ tinh nhưng hợp tử bị chết ngay.
(3) Trứng nhái thụ tinh bằng tinh trùng cóc thì hợp tử không phát triển.
=> Vậy có 2 hiện tượng nói về sự cách li sau hợp tử.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X