Có bao nhiêu phát biểu đúng trong số những phát biểu sau:(1) Gai của cây hoa

Xuất bản: 08/03/2022 - Cập nhật: 26/09/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Có bao nhiêu phát biểu đúng trong số những phát biểu sau:
(1) Gai của cây hoa hồng là biến dạng của lá, còn gai của cây xương rồng là biến dạng của thân, và do có nguồn gốc khác nhau nên không được xem là cơ quan tương đồng.
(2) Cánh của bồ câu và cánh của châu chấu là cơ quan tương đồng do có chức năng giống nhau là giúp cơ thể bay.
(3) Tuyến tiết nọc độc của rắn và tuyến tiết nọc độc của bò cạp vừa được xem là cơ quan tương đồng, vừa được xem là cơ quan tương tự.
(4) Các cơ quan tương đồng có thể có hình thái, cấu tạo chi tiết không giống nhau do chúng thực hiện chức năng khác nhau.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nội dung 1 sai. Gai của cây hoa hồng là biến dạng của thân, còn gai của cây xương rồng là biến dạng của lá.
Nội dung 2 sai. Cánh của bồ câu và cánh của châu chấu là cơ quan tương tự do cùng thực hiện chức năng là bay nhưng có nguồn gốc khác nhau.
Nội dung 3 sai. Tuyến tiết nọc độc của rắn và tuyến tiết nọc độc của bò cạp là cơ quan tương tự.
Nội dung 4 đúng.=> Vậy có 1 nội dung đúng.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Trong tiến hóa, các cơ quan tương tự có ý nghĩa phản ánh:

Trong quá trình tiến hóa, sự xuất hiện của các cơ quan tương tự giữ vai trò quan trọng trong việc phản ánh sự tiến hóa đồng quy.
Cơ quan tương tự là những cấu trúc hoặc chức năng giống nhau xuất hiện ở các loài có tổ tiên chung, dù chúng có chức năng khác nhau trong từng loài hiện tại.

Ví dụ nào sau đây là cơ quan tương tự?

Cơ quan tương tự là các cơ quan có nguồn gốc khác nhau nhưng cùng thực hiện 1 chức năng
Ví dụ D là cơ quan tương tư: cánh chim có nguồn gốc từ chi trước, cánh côn trùng có nguồn gốc biểu bì
A,C là cơ quan tương đồng
B là cơ quan thoái hoá

Cho các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng?
(1). Quá trình tiến hóa nhỏ kết thúc khi có sự biến đổi về tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể
(2). Cơ quan tương đồng là các cơ quan có cùng nguồn gốc nhưng khác nhau về chức năng

- Quá trình tiến hóa nhỏ kết thúc khi tần số alen và thành phần kiểu gen quần thể thay đổi, hình thành nên loài mới
- Cơ quan tương đồng là các cơ quan bắt nguồn từ cùng một cơ quan ở loài tổ tiên, và chúng có thể thực hiện chức năng rất khác nhau

Khi nói về các bằng chứng tiến hóa, có bao nhiêu phát biểu sau đây sai?
I. Bằng chứng sinh học phân tử là bằng chứng tiến hóa trực tiếp vì có thể nghiên cứu được bằng thực nghiệm.
II. Cơ quan tương đồng chỉ phản ánh hướng tiến hóa phân li mà không phản ánh nguồn gốc chung của sinh giới.

Khi nói về các bằng chứng tiến hóa, cả 4 phát biểu đã cho đều sai.

Giải thích chi tiết:
I. Bằng chứng sinh học phân tử là bằng chứng tiến hóa trực tiếp vì có thể nghiên cứu được bằng thực nghiệm.

Cơ quan tương tự là những cơ quan:

Cơ quan tương tự là những cơ quan khác nhau về nguồn gốc nhưng đảm nhiệm những chức năng giống nhau nên có kiểu hình thái tương tự.
Cơ quan tương tự phản ánh sự tiến hoá đồng quy.

Các cơ quan tương tự được hình thành ở các loài khác nhau là do:

Các cơ quan tương tự được hình thành ở các loài khác nhau là do: Các loài sống trong điều kiện sống giống nhau

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X