Một trong những vai trò của giao phối ngẫu nhiên đối với tiến hóa là?

Xuất bản: 08/03/2022 - Cập nhật: 18/10/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Một trong những vai trò của giao phối ngẫu nhiên đối với tiến hóa là?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Một trong những vai trò của giao phối ngẫu nhiên đối với tiến hóa là tạo ra nhiều biến dị tổ hợp, là nguồn nguyên liệu thứ cấp cho tiến hóa.
Giải thích:
- Vai trò của giao phối ngẫu nhiên đối với tiến hóa:
+ Giao phối ngẫu nhiên làm cho đột biến được phát tán trong quần thể, tạo ra vô số biến dị tổ hợp.
+ Giao phối làm trung hòa tính có hại của đột biến: Đa phần các đột biến là có hại cho cơ thể, nhưng chúng thường là những gen lặn cho nên qua giao phối chúng tồn tại ở trạng thái dị hợp và không biểu hiện ở kiểu hình.
+ Giao phối góp phần tạo ra những tổ hợp gen thích nghi: Có những đột biến khi đứng riêng rẽ thì có hại nhưng khi tổ hợp với những gen khác thì trở nên có lợi cho nên giao phối là quá trình tạo nguồn nguyên liệu thứ cấp cho tiến hóa và chọn giống.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Ở những loài giao phối, tỉ lệ đực : cái luôn xấp xỉ 1 : 1 vì

Ở những loài giao phối, tỉ lệ đực : cái luôn xấp xỉ 1 : 1 vì cơ thể XY tạo giao tử X và Y với tỉ lệ ngang nhau.

Theo quan niệm hiện đại, vai trò của giao phối ngẫu nhiên là:

I. Giúp phát tán đột biến trong quần thể.
II. Tạo biến dị tổ hợp là nguyên liệu cho quá trình tiến hóa.
III. Trung hòa bớt tính có hại của đột biến trong quần thể.
IV. Làm thay đổi tần số alen của quần thể dẫn đến hình thành loài mới.

Theo quan niệm hiện đại, vai trò của giao phối ngẫu nhiên là giúp phát tán đột biến trong quần thể, tạo biến dị tổ hợp là nguyên liệu cho quá trình tiến hóa, trung hòa bớt tính có hại của đột biến trong quần thể.

Đặc điểm không phải vai trò của giao phối ngẫu nhiên là?

Đặc điểm không phải vai trò của giao phối ngẫu nhiên là dẫn đến làm nghèo vốn gen của quần thể, giảm sự đa dạng di truyền.

Quá trình giao phối ngẫu nhiên không được xem là nhân tố tiến hóa vì?

Quá trình giao phối ngẫu nhiên không được xem là nhân tố tiến hóa vì tạo ra trạng thái cân bằng di truyền của quần thể.

Điểm giống nhau giữa giao phối ngẫu nhiên và giao phối không ngẫu nhiên là:

Điểm giống nhau giữa giao phối ngẫu nhiên và giao phối không ngẫu nhiên là đều có thể tạo ra biến dị tổ hợp, cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa.

Có bao nhiêu phát biểu dưới đây là không đúng khi nói về giao phối ngẫu nhiên?
(1) Giao phối ngẫu nhiên không làm biến đổi thành phần kiểu gen và tần số tương đối các alen trong quần thể.
(2) Giao phối ngẫu nhiên tạo ra các biến dị tổ hợp, góp phần trung hòa tính có hại của đột biến

(1), (2), (5) Đúng.
(3) Sai vì giao phối ngẫu nhiên cung cấp nguồn nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hóa.
(4) Sai vì giao phối ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số alen nên không thể làm gia tăng áp lực của quá trình.

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X