Tìm đa thức M biết 5x2 + 4xy - M = 3x2 + 3xy + 5

02/12/2020 20

Câu Hỏi:
Tìm đa thức M biết ${5}{x}^{2}{ }{+}{ }{4}{x}{y}{ }{-}{ }{M}{ }{=}{ }{3}{x}^{2}{ }{+}{ }{3}{x}{y}{ }{+}{ }{5}$
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 7 mới nhất

X