Cho hai đa thức A = x2 + 5xy + 10 và B = 7x2 - 5xy + 10. Tính C = 9A - 2B

02/12/2020 30

Câu Hỏi:
Cho hai đa thức ${A}{ }{=}{ }{x}^{2}{ }{+}{ }{5}{x}{y}{ }{+}{ }{10}$ và ${B}{ }{=}{ }{7}{x}^{2}{ }{-}{ }{5}{x}{y}{ }{+}{ }{10}$. Tính C = 9A - 2B
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 7 mới nhất

X