Đa thức nào dưới đây là kết quả của phép tính 4x3yz - 4xy2z2 - yz(xyz + x3)?

02/12/2020 36

Câu Hỏi:
Đa thức nào dưới đây là kết quả của phép tính ${4}{x}^{3}{y}{z}{ }{-}{ }{4}{x}{y}^{2}{z}^{2}{ }{-}{ }{y}{z}{(}{x}{y}{z}{ }{+}{ }{x}^{3}{)}$?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 7 mới nhất

X