Trắc nghiệm Toán 7 chương 4 bài 9: Nghiệm của đa thức một biến

Đề trắc nghiệm Toán lớp 7 chương 4 bài 9 - Nghiệm của đa thức một biến có đáp án

Câu 9. Cho đa thức ${G}{(}{x}{)}{ }{=}{ }{x}^{2}{ }{+}{ }{5}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. G(x) không có nghiệm

B. G(x) có một nghiệm

C. G(x) có hai nghiệm

D. A, B, C đều sai

đáp án Trắc nghiệm Toán 7 chương 4 bài 9: Nghiệm của đa thức một biến

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 6A
Câu 2ACâu 7D
Câu 3DCâu 8C
Câu 4BCâu 9A
Câu 5DCâu 10B

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X