Trắc nghiệm Toán 7 chương 4 bài 7: Đa thức một biến

Đề trắc nghiệm Toán lớp 7 chương 4 bài 7 - Đa thức một biến có đáp án

Câu 1. Đa thức nào dưới đây là đa thức một biến?

A. ${x}^{2}{ }{+}{ }{y}{ }{+}{ }{1}$

B. ${x}^{3}{ }{-}{ }{2}{x}^{2}{ }{+}{ }{3}$

C. ${x}{y}{ }{+}{ }{x}^{2}{ }{-}{ }{3}$

D. xyz - yz + 3

Câu 2. Sắp xếp ${6}{.}{x}^{3}{ }{+}{ }{5}{x}^{4}{ }{-}{ }{8}{x}^{6}{ }{-}{ }{3}{x}^{2}{ }{+}{ }{4}$ theo lũy thừa giảm dần của biến ta được

A. ${-}{8}{x}^{6}{ }{+}{ }{5}{x}^{4}{ }{+}{ }{6}{x}^{3}{ }{-}{ }{3}{x}^{2}{ }{+}{ }{4}$

B. ${-}{8}{x}^{6}{ }{-}{ }{5}{x}^{4}{ }{+}{ }{6}{x}^{3}{ }{-}{ }{3}{x}^{2}{ }{+}{ }{4}$

C. ${8}{x}^{6}{ }{+}{ }{5}{x}^{4}{ }{+}{ }{6}{x}^{3}{ }{-}{ }{3}{x}^{2}{ }{+}{ }{4}$

D. ${8}{x}^{6}{ }{+}{ }{5}{x}^{4}{ }{+}{ }{6}{x}^{3}{ }{+}{ }{3}{x}^{2}{ }{+}{ }{4}$

Câu 3. Đa thức ${7}{x}^{12}{ }{-}{ }{8}{x}^{10}{ }{+}{ }{x}^{11}{ }{-}{ }{x}^{5}{ }{+}{ }{6}{x}^{6}{ }{+}{ }{x}{ }{-}{ }{10}$ được sắp xếp theo lũy thừa tăng dần của biến ta được:

A. ${-}{10}{ }{+}{ }{x}{ }{+}{ }{x}^{5}{ }{+}{ }{6}{x}^{6}{ }{-}{ }{8}{x}^{10}{ }{+}{ }{x}^{11}{ }{+}{ }{7}{x}^{12}$

B. ${10}{ }{+}{ }{x}{ }{+}{ }{x}^{5}{ }{+}{ }{6}{x}^{6}{ }{-}{ }{8}{x}^{10}{ }{+}{ }{x}^{11}{ }{+}{ }{7}{x}^{12}$

C. ${10}{ }{+}{ }{x}{ }{-}{ }{x}^{5}{ }{+}{ }{6}{x}^{6}{ }{-}{ }{8}{x}^{10}{ }{+}{ }{x}^{11}{ }{+}{ }{7}{x}^{12}$

D. ${-}{10}{ }{+}{ }{x}{ }{-}{ }{x}^{5}{ }{+}{ }{6}{x}^{6}{ }{-}{ }{8}{x}^{10}{ }{+}{ }{x}^{11}{ }{+}{ }{7}{x}^{12}$

Câu 7. Giá trị của đa thức P(x) = x2 + 8x + 16 tại x = 4 và x = - 4 là

A. P(4) = 64; P(-4) = 0

B. P(4) = 64; P(-4) = 64

C. P(4) = 0 ; P(-4) = 0

D. P(4) = 0; P(-4) = 64

đáp án Trắc nghiệm Toán 7 chương 4 bài 7: Đa thức một biến

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6D
Câu 2ACâu 7A
Câu 3DCâu 8B
Câu 4BCâu 9C
Câu 5DCâu 10D

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X