Trắc nghiệm Toán 7 chương 4 bài 5: Đa thức

Đề trắc nghiệm Toán lớp 7 chương 4 bài 5 - Đa thức có đáp án

Câu 2. Sắp xếp đa thức ${2}{x}{ }{+}{ }{5}{x}^{3}{ }{-}{ }{x}^{2}{ }{+}{ }{5}{x}^{4}$ theo lũy thừa giảm dần của biến x

A. ${5}{x}^{4}{ }{-}{ }{x}^{2}{ }{+}{ }{5}{x}^{3}{ }{+}{ }{2}{x}$

B. ${2}{x}{ }{-}{ }{x}^{2}{ }{+}{ }{5}{x}^{3}{ }{+}{ }{5}{x}^{4}$

C. ${5}{x}^{4}{ }{+}{ }{5}{x}^{3}{ }{+}{ }{x}^{2}{ }{-}{ }{2}{x}$

D. ${5}{x}^{4}{ }{+}{ }{5}{x}^{3}{ }{-}{ }{x}^{2}{ }{+}{ }{2}{x}$

Câu 4. Thu gọn đa thức ${4}{x}^{2}{y}{ }{+}{ }{6}{x}^{3}{y}^{2}{ }{-}{ }{10}{x}^{2}{y}{ }{+}{ }{4}{x}^{3}{y}^{2}$

A. ${14}{x}^{2}{y}{ }{+}{ }{10}{x}^{3}{y}^{2}$

B. ${-}{14}{x}^{2}{y}{ }{+}{ }{10}{x}^{3}{y}^{2}$

C. ${6}{x}^{2}{y}{ }{-}{ }{10}{x}^{3}{y}^{2}$

D. ${-}{6}{x}^{2}{y}{ }{+}{ }{10}{x}^{3}{y}^{2}$

Câu 5. Thu gọn và tìm bậc của đa thức ${12}{x}{y}{z}{ }{-}{ }{3}{x}^{5}{ }{+}{ }{y}^{4}{ }{+}{ }{3}{x}{y}{z}{ }{+}{ }{2}{x}^{5}$ ta được

A. Kết quả là đa thức ${-}{2}{x}^{5}{ }{+}{ }{15}{x}{y}{z}{ }{+}{ }{y}^{4}$ có bậc là 4

B. Kết quả là đa thức ${-}{x}^{5}{ }{+}{ }{15}{x}{y}{z}{ }{+}{ }{y}^{4}$ có bậc là 5

C. Kết quả là đa thức ${-}{x}^{5}{ }{+}{ }{15}{x}{y}{z}{ }{+}{ }{y}^{4}$ có bậc là 4

D. Kết quả là đa thức ${-}{x}^{5}{ }{-}{ }{15}{x}{y}{z}{ }{+}{ }{y}^{4}$ có bậc là 4

Câu 9. Thu gọn đa thức sau rồi tìm bậc ${2}{x}^{2}{y}{z}{+}{5}{x}{y}^{2}{z}{-}{5}{x}^{2}{y}{z}{+}{x}{y}^{2}{z}{+}{x}{y}{z}$

A. Kết quả là đa thức ${9}{x}{y}^{2}{z}{+}{x}{y}{z}$ có bậc là 4

B. Kết quả là đa thức ${-}{3}{x}^{2}{y}{z}{+}{6}{x}{y}^{2}{z}{+}{x}{y}{z}$ có bậc là 4

C. Kết quả là đa thức ${-}{3}{x}^{2}{y}{z}{+}{6}{x}{y}^{2}{z}{+}{x}{y}{z}$ có bậc là 3

D. Kết quả là đa thức ${3}{x}^{2}{y}{z}{+}{6}{x}{y}^{2}{z}{+}{x}{y}{z}$ có bậc là 9

Câu 10. Thu gọn đa thức $\dfrac{1}{2}{x}^{2}{ }{+}{ }{y}^{2}{ }{+}{ }{x}{ }{+}{ }{5}{x}^{2}{ }{+}{3}{y}^{2}{ }{-}{ }{5}{x}$ ta được

A. $\dfrac{11}{2}{x}^{2}{ }{-}{ }{4}{x}{ }{+}{ }{4}{y}^{2}$

B. $\dfrac{1}{2}{x}^{2}{ }{-}{ }{4}{x}{ }{+}{ }{4}{y}^{2}$

C. $\dfrac{11}{2}{x}^{2}{ }{+}{ }{4}{x}{ }{+}{ }{4}{y}^{2}$

D. $\dfrac{11}{2}{x}^{2}{ }{+}{ }{4}{x}{ }{-}{ }{4}{y}^{2}$

đáp án Trắc nghiệm Toán 7 chương 4 bài 5: Đa thức

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6A
Câu 2DCâu 7C
Câu 3BCâu 8D
Câu 4DCâu 9B
Câu 5BCâu 10A

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X