Giá trị của đa thức A = dfrac12x2y2 + dfrac18xy + dfrac16x3y3 tại x = -1 và y =

02/12/2020 10

Câu Hỏi:
Giá trị của đa thức ${A}{ }{=}{ }\dfrac{1}{2}{x}^{2}{y}^{2}{ }{+}{ }\dfrac{1}{8}{x}{y}{ }{+}{ }\dfrac{1}{6}{x}^{3}{y}^{3}$ tại x = -1 và y = -1 là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 7 mới nhất

X