Cho các đa thức A = 4x2 - 5xy + 3y2; B = 3x2 + 2xy + y2; C = -x2 + 3xy + 2y2.

02/12/2020 34

Câu Hỏi:
Cho các đa thức ${A}{ }{=}{ }{4}{x}^{2}{ }{-}{ }{5}{x}{y}{ }{+}{ }{3}{y}^{2}{;}{ }{B}{ }{=}{ }{3}{x}^{2}{ }{+}{ }{2}{x}{y}{ }{+}{ }{y}^{2}{;}{ }{C}{ }{=}{ }{-}{x}^{2}{ }{+}{ }{3}{x}{y}{ }{+}{ }{2}{y}^{2}$. Tính C - A - B
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 7 mới nhất

X