The ending of the film is predictable. However, I enjoyed it

Xuất bản: 23/11/2020 - Cập nhật: 23/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

The ending of the film is predictable. However, I enjoyed it

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A


Dịch nghĩa: Kết phim có thể dự đoán được. Tuy nhiên, tôi thích nó.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 7 mới nhất

X